De dood in de Bijbel

Wat zegt de Bijbel over de biologische en geestelijke dood? 

Biologische dood 

De dood is als eerste een biologische werkelijkheid: je lichaam stopt met functioneren. De mens houdt op met ademen (Job 14:10): zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens, ze delen in dezelfde adem (Prediker 3:19).

In de Bijbel wordt het duidelijk dat mens en dier maar kort leven, anders dan God en de engelen. De dagen van de mens ‘zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het velt en verdwijnt zodra de wind hem verzengt, de plek waar hij stond, kent hem niet meer.’ Psalmen 103:15 (Zie ook bijvoorbeeld Prediker 6:12).  

De dood zorgt ervoor dat een mens niet meer met een medemens kan spreken en omgaan (Psalmen 88:9). Het brengt ook een scheiding tussen de mens en God teweeg. Zo spreekt het Oude Testament erover dat doden God niet meer kunnen loven (Psalmen 6:6Jesaja 38:18). De dood is de laatste vijand, schrijft de apostel Paulus (1 Korintiërs 15:26). De mens is tot niets meer in staat.

Ook Jezus stierf de lichamelijke dood, Hij gaf zijn geest over aan God en ademde uit (Matteüs 27:50Johannes 19:30Lucas 23:46). Maar op de derde dag na zijn sterven werd niet alleen zijn geest, maar ook zijn lichaam levend gemaakt. Zijn opstanding uit de dood vieren we met Pasen. In Jezus' lichaam waren de tekenen van de kruisiging duidelijk zichtbaar, zijn oude lichaam was dus vernieuwd en tot leven gewekt. Bij de hemelvaart stijgt Jezus in dit lichaam op naar de hemel.   

Geestelijke dood

De dood wordt ook gezien als een geestelijke realiteit. Het is het vervreemd zijn van God, waarvan je ook kunt terugkeren. Zo zegt de vader in het verhaal over de verloren zoon, dat zijn zoon dood was, maar weer levend is geworden (Lucas 15:24). Je kan geestelijk dood zijn doordat de dingen die je doet (je zonden) je vervreemden van God (Efeziërs 2:1Kolossenzen 2:13Openbaring 3:1).

Doordat er kwaad in de wereld kwam, en de mens ervoor kiest naar het kwaad te luisteren (Genesis 3:19), sterft elke mens een lichamelijke dood. De geestelijke dood kan echter worden voorkomen, door ‘opnieuw geboren te worden’ (Johannes 3:3). Het lichaam van de mens sterft nu nog, maar de geest leeft eeuwig voort, in harmonie met God. Wanneer de mens opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God zien en binnengaan.  

Einde aan de dood

Alleen God is sterker dan de dood. Hij kan zich begeven in het dodenrijk (Jesaja 7:11Amos 9:2 en Job 26:6) en Hij kan doden het leven weer geven. Hij vernietigt de dood en het dodenrijk (1 Korintiërs 15:26Openbaring 1:18). Jezus’ opstanding uit de dood, laat duidelijk zien dat God de kracht van de dood heeft overwonnen. Mensen kunnen daarom door Jezus eeuwig leven (Handelingen 2:24Romeinen 6:8).  

Goed leven

De Bijbel geeft ons het advies om goed te leven. Om goed op te letten welke weg je bewandelt en je wijs te gedragen. ‘Gebruik je dagen goed, want we leven in een slechte tijd.’ Efeziërs 5:15-16Marcus 8:36 vult aan: 'Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?' Het menselijk leven is kort: kies daarom voor de juiste dingen. God belooft dat als je in Jezus gelooft, je niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven (Johannes 3:16).  

Meer weten