sluiten

delen op

Lucas 23 ©

23123:1-7 Mat. 27:11-26Marc. 15:1-5Joh. 18:28-3823:1 Mat. 27:2Ze stonden allen op en leidden hem voor aan Pilatus.

223:2-5 Joh. 18:33-38Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in: ‘We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen en dat hij van zichzelf zegt de messiaanse koning te zijn.’3Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het.’423:4 Luc. 23:14,22Joh. 19:5-6Daarop zei Pilatus tegen de hogepriesters en de samengeschoolde menigte: ‘Ik vind niets waaraan deze man schuldig is.’5Maar ze bleven hardnekkig beweren: ‘In heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier!’623:6-12 Hand. 4:27-28Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij aan Jezus of hij uit Galilea kwam,7en toen hij besefte dat hij onder Herodes’ gezag viel, stuurde hij hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef.

823:8 Luc. 9:9Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al heel lang ontmoeten omdat hij veel over hem gehoord had. Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen.9Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer.10De hogepriesters en de schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen hem in.11Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij hem terug naar Pilatus.12Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest.

1323:13-25 Mat. 27:15-26Marc. 15:6-15Joh. 18:38-40Pilatus riep de hogepriesters en de leiders en het volk bij zich1423:14 Luc. 23:4,22en zei tegen hen: ‘U hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig heb bevonden.15En Herodes evenmin, hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd; hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat.16Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.’ (23:16) Andere handschriften hebben een extra vers: ‘[17] Hij was verplicht om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten.’1823:18-25 Hand. 13:27-2823:18 Hand. 3:13-14Maar ze begonnen met zijn allen luidkeels te schreeuwen: ‘Weg met hem! Laat Barabbas vrij!’19Deze laatste was gevangengezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord.20Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde vrijlaten.21Maar ze schreeuwden het uit: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’2223:22 Luc. 23:4,14Voor de derde maal zei hij tegen hen: ‘Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.’23Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit:24Pilatus besloot hun eis in te willigen.25Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur.

Kruisiging en graflegging

2623:26 Mat. 27:32Marc. 15:21Joh. 19:17Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan dragen.27Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden.28Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: ‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen,29want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: “Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd.”3023:30 Hos. 10:8Op. 6:16Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: “Val op ons neer!” en tegen de heuvels: “Bedek ons!”31Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?’32Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden.

3323:33-43 Mat. 27:33-44Marc. 15:22-32Joh. 19:17-24Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links.3423:34 Ps. 22:19Hand. 7:60Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ (23:34) Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ – In andere handschriften ontbreken deze woorden. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen.3523:35-36 Ps. 22:8-9Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’3623:36 Ps. 69:22Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan,37terwijl ze zeiden: ‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’38Boven hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’.39Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’40Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat?41Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’42En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’43Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’

44-4523:44-49 Mat. 27:45-56Marc. 15:33-41Joh. 19:28-3023:44-45 Ex. 26:31-33Amos 8:9Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden.4623:46 Ps. 31:6Hand. 7:59En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.4723:47 Hand. 7:5222:14De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: ‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’48De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen.4923:49 Luc. 8:2-3Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren.

50-5123:50-56 Mat. 27:57-61Marc. 15:42-47Joh. 19:38-42Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimatea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst van het koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de handelwijze van de raad.52Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus.53Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt.54Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken.55De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, volgden Josef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd.5623:56 Ex. 20:10Deut. 5:14Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.