sluiten

delen op

Wat is Pasen?

Pasen is van oorsprong het belangrijkste feest in de christelijke kerk. Men gedenkt en viert de opstanding van Jezus uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging en begrafenis.

De gebeurtenissen

Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes beschrijven de historische gebeurtenissen. Vroeg in de morgen op de eerste dag van de week na de kruisiging van Jezus gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Ze vinden hem daar niet, maar engelen vertellen hen dat Jezus is opgestaan. De vrouwen gaan dan naar de discipelen, die hen niet geloven, maar wel bij het graf gaan kijken, Johannes en Petrus voorop. Kort daarop verschijnt Jezus aan Maria van Magdala. Diezelfde dag verschijnt hij ook aan twee volgelingen die onderweg zijn naar Emmaüs. Nadat hij zich aan hen geopenbaard heeft bij het breken van het brood, haastten ze zich terug naar Jeruzalem om het de discipelen te vertellen. Terwijl ze hun verhaal nog aan het doen zijn, verschijnt Jezus in hun midden.

Oude Testament

De historische gebeurtenissen vonden plaats tijdens het Joodse Pesachfeest. Dat was begonnen met het Pascha (het offeren van een lam om het oordeel voorbij te laten gaan, het paaslam) en daags daarna overgegaan in het Feest van het Ongedesemde Brood, dat 7 dagen duurde. Op de dag na de sabbat tijdens het Feest van het Ongedesemde Brood van een bijzondere ceremonie plaats: de ‘Aanbieding van de Eerstelingen’. Het was de tijd van de gerstoogst en de eerste rijpe garf werd aangeboden aan de Heer. Op die dag stond Jezus op uit de dood. Paulus schrijft daarover: “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn” (1 Korintiërs 15:21, NBG51, NBV). Je zou dus kunnen zeggen, dat Pasen de vervulling is van deze oudtestamentische ceremonie. Meer over het Feest van het Ongedesemde Brood ...

Betekenis van Pasen

Pasen is het feest van de opstanding: er is verzoening tussen God en mensen. Alle leed en schuld is door Jezus weggedragen en de dood heeft niet meer het laatste woord. Jezus heeft de dood overwonnen en daarmee houdt het niet op. Hij was de eerste die voorgoed terugkwam uit de dood, maar zijn opstandig houdt een belofte in voor de toekomst. Er zullen nog velen volgen.

In de brieven van de apostel Paulus vind je minstens twee gedachten: In de eerste brief aan de Korintiërs wordt gedacht aan de toekomstige opstanding der doden, waarbij allen die ‘in Christus ontslapen zijn’ uit hun graven zullen opstaan om God en Christus te ontmoeten. Pasen is de overwinning over de dood. In andere brieven denkt Paulus daarnaast nog aan iets anders. Hij hoopt in zijn leven de opstandingskracht van Jezus te ervaren, zodat hij in staat zal zijn naar Gods bedoeling te leven: de zonde achterwege te aten en te leven naar het gebod om God lief te hebben evenals zijn naaste. Pasen markeert ook de bevrijding van de slavernij  van de zonde.

Kerkelijke viering

Vanzelfsprekend is er in de kerken op paaszondag aandacht voor de betekenis van dit feest. In de Rooms Katholieke Kerk en de orthodoxe kerken is er een speciale liturgie en ceremonieel. In de protestantse kerken viert met het wat eenvoudiger.

Het is een oude traditie om te dopen in de nacht voorafgaand aan Pasen. De eerste volgelingen van Jezus deden dat ook. De dopelingen bereidden zich in de zes weken voor Pasen hierop voor. De doop was de afronding van deze leertijd. Na de doop ontvingen zij een wit doopkleed als teken van het nieuwe begin.

Volksgebruiken / symbolen

Pasen is het feest van leven uit de dood, nieuw leven! Dat zie je eigenlijk ook in de symbolen van de lente: narcissen, eieren, kuikentjes, lammetjes. Ze worden met Pasen ook gebruikt, maar vinden hun oorsprong (vanzelfsprekend) niet in de Bijbel. Het zijn niet veel meer dan vage verwijzingen naar "leven uit de dood". In de kerk draait het niet om de lente, maar om de dood en opstanding van Jezus Christus.

Steeds meer mensen laten de paashaas eieren verstoppen. Dat was ooit voornamelijk een protestants gebruik, dat langzamerhand door anderen is overgenomen. De paashaas komt waarschijnlijk uit Duitsland en is net als de invoering van de kerstboom een ritueel met een pedagogisch karakter. De paashaas schenkt oorspronkelijk slechts eieren aan kinderen die zich goed gedragen. In een paasei zag men het witte graf, waaruit het leven (Christus) weer oprijst. In de 19e eeuw is het gebruik ontstaan om de eieren creatief te beschilderen.

Paasvuren, in het oosten van ons land populair, waren oorspronkelijk voorjaarsvuren die werden ontstoken om hun vruchtbaarmakende kracht over te brengen op mens, dier en akker. Ze werden bij voorkeur op een hooggelegen plek ontstoken. In Ootmarssum is dit verbonden met het ‘vlöggeln’, waarbij alle inwoners, voorgegaan door 8 ‘paoskearls’, 8 vrijgezelle katholieke mannen, in een lange sliert hand-in-hand een rondgang door het dorp maken, terwijl er paasliederen gezongen worden. De tocht begint op de Paaskamp, bij de brandstapel, gaat door het dorp en weer terug naar de Paaskamp.

Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo