sluiten

delen op

Wat is Pasen?

Pasen is het belangrijkste feest in de kerk. Christenen vieren de opstanding van Jezus uit de dood, nadat hij gekruisigd en begraven is. Er is daarmee iemand gekomen die sterker is dan de dood, die de dood overwon. Hiermee is de dood niet meer het einde.

De gebeurtenissen

De evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes beschrijven de historische gebeurtenissen. Vroeg in de morgen op de eerste dag van de week na de kruisiging van Jezus gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Ze vinden hem daar niet, maar engelen vertellen hen dat Jezus is opgestaan. De vrouwen gaan vervolgens naar de discipelen, die hen niet geloven, maar wel bij het graf gaan kijken, Johannes en Petrus voorop. Kort daarop verschijnt Jezus aan Maria van Magdala. Diezelfde dag verschijnt hij ook aan twee volgelingen die onderweg zijn naar het plaatsje Emmaüs. Eerst herkennen ze hem niet, maar nadat hij zich aan hen geopenbaard heeft bij het breken van het brood, haastten ze zich terug naar Jeruzalem om het de ander leerlingen te vertellen. Terwijl ze hun verhaal nog aan het doen zijn, verschijnt Jezus in hun midden.

Oude Testament

De historische gebeurtenissen vonden plaats tijdens het Joodse Pesachfeest. Dat was begonnen met het Pascha (het offeren van een lam om het oordeel voorbij te laten gaan, het paaslam) en daags daarna overgegaan in het Feest van het Ongedesemde Brood, dat 7 dagen duurde. Op de dag na de sabbat tijdens het Feest van het Ongedesemde Brood van een bijzondere ceremonie plaats: de ‘Aanbieding van de Eerstelingen’. Het was de tijd van de gerstoogst en de eerste rijpe garf werd aangeboden aan de Heer. Op die dag stond Jezus op uit de dood. Paulus schrijft daarover: “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn” (1 Korintiërs 15:21, NBG51, NBV). Je zou dus kunnen zeggen, dat Pasen de vervulling is van deze oudtestamentische ceremonie.

Betekenis van Pasen

Pasen is het feest van de opstanding: er is verzoening tussen God en mensen. Alle leed en schuld is door Jezus weggedragen en de dood heeft niet meer het laatste woord. Jezus heeft de dood overwonnen en daarmee houdt het niet op. Hij was de eerste die voorgoed terugkwam uit de dood, maar zijn opstandig houdt een belofte in voor de toekomst. Er zullen nog velen volgen.
 

In de brieven van de apostel Paulus vind je minstens twee gedachten: In de eerste brief aan de Korintiërs wordt verwezen naar de toekomstige opstanding van alle mensen die dood zijn, waarbij allen die ‘in Christus ontslapen zijn’ uit hun graven zullen opstaan om God en Christus te ontmoeten. Pasen is de overwinning over de dood. In andere brieven denkt Paulus daarnaast nog aan iets anders. Hij hoopt in zijn leven de opstandingskracht van Jezus te ervaren, zodat hij in staat zal zijn naar Gods bedoeling te leven: de zonde achterwege te laten en te leven naar het gebod om God lief te hebben evenals zijn naaste. Pasen markeert ook de bevrijding van de slavernij van de zonde.

 

Hij hoopt in zijn leven de opstandingskracht van Jezus te ervaren, zodat hij in staat zal zijn naar Gods bedoeling te leven: de zonde achterwege te laten en te leven naar het gebod om God lief te hebben evenals zijn naaste.

 

Kerkelijke viering

Vanzelfsprekend is er in de kerken op paaszondag alle aandacht voor de betekenis van dit feest.

Het is een oude traditie om te dopen in de nacht voorafgaand aan Pasen. De eerste volgelingen van Jezus deden dat ook. De doop is het sacrament waarin mensen op een geestelijke manier met Jezus sterven en met hem opstaan in een leven met opstandingskracht, het 'nieuwe leven'. Na de doop ontvingen zij een wit doopkleed als teken van het nieuwe begin.

Lente

Pasen is het feest van leven uit de dood, nieuw leven! Daarom wordt het feest ook toepasselijk in de lente gevierd, het seizoen van waarin nieuw leven ontspringt.

De dood heeft niet het laatste woord

De gebeurtenissen op Goede Vrijdag betekenden niet het einde van Jezus. Hij bleef niet in de dood maar stond na drie dagen op uit de dood. Zo was hij sterker dan de dood, iets waarvan we geneigd zijn om te geloven dat dit ons absolute einde is. Deze gebeurtenis betekent dat de dood niet het einde is maar dat er leven na de dood is. Jezus heeft een weg geopend naar een leven na dit leven en hij vraagt om in hem te geloven om de weg met hem te gaan.

Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo