sluiten

delen op

Matteüs 27 ©

Jezus voor Pilatus

27127:1-2 Marc. 15:1De volgende ochtend vroeg namen alle hogepriesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen.227:2 Luc. 23:1Joh. 18:28Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de prefect.327:3-10 Hand. 1:18-1927:3 Mat. 26:14-15Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug427:4 Deut. 27:25en zei: ‘Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.’ Maar zij zeiden: ‘Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!’5Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich.6De hogepriesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar: ‘We mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is.’7Na ampel beraad kochten ze er de akker van de pottenbakker mee, die dan als begraafplaats voor vreemdelingen kon dienen.8Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de Bloedakker.9Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: ‘En ze verzamelden de dertig zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was en dat ze hadden bepaald met de zonen van Israël,1027:10 Zach. 11:12-13en ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had opgedragen.’

1127:11-26 Marc. 15:2-15Luc. 23:1-7,13-25Joh. 18:28-19:16Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus zei: ‘U zegt het.’12Maar op de beschuldigingen die de hogepriesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer.13Daarop zei Pilatus tegen hem: ‘Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen?’14Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde.

15Nu had de prefect de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten, en die door het volk te laten kiezen.1627:16 Hand. 3:14Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd.17En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd: ‘Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de messias wordt genoemd?’18Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd.19Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht: ‘Laat je niet in met die rechtvaardige! Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan.’20Ondertussen haalden de hogepriesters en de oudsten het volk over: ze moesten om Barabbas vragen, en Jezus laten doden.21Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw: ‘Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?’ ‘Barabbas!’ riepen ze.22Pilatus vroeg hun: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?’ Allen antwoordden: ‘Aan het kruis met hem!’2327:23 Hand. 13:28Hij vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden alleen maar harder: ‘Aan het kruis met hem!’2427:24 Deut. 21:6-9Ps. 26:6Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uit zag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.’25En heel het volk antwoordde: ‘Laat zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze kinderen!’26Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen.

Kruisiging

2727:27-32 Luc. 23:11Joh. 19:2-327:27-31 Marc. 15:16-20De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem heen.28Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om,2927:29 Mat. 20:19ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,’30en ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd.31Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen.

3227:32-44 Marc. 15:21-32Luc. 23:26-43Joh. 19:17-27Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen.33Zo kwamen ze bij de plek die Golgota genoemd werd, wat ‘schedelplaats’ betekent.3427:34 Ps. 69:22Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken.3527:35 Ps. 22:19Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen,36en ze bleven daar zitten om hem te bewaken.37Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’.38Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links.3927:39 Ps. 22:8109:25De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem:4027:40 Mat. 26:61Joh. 2:19‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’41Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen:42‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven.4327:43 Ps. 22:9Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’44Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.

4527:45-56 Marc. 15:33-41Luc. 23:44-49Joh. 19:25-30Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.4627:46 Ps. 22:2Aan het einde daarvan, in het negende uur , gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’47Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’4827:48 Ps. 69:22Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken.49De anderen zeiden: ‘Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden.’50Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest.5127:51 Ex. 26:31-33Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten.52De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt;53na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen.54Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’

55Vele vrouwen, die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken.5627:56 Luc. 8:2-3Joh. 19:25Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Josef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs.

Het graf

5727:57-61 Marc. 15:42-47Luc. 23:50-55Joh. 19:38-42Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus geworden.58Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan.59Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen60en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok.61Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter, ze waren tegenover het graf gaan zitten.

62De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en de farizeeën samen naar Pilatus.6327:63 Mat. 16:2117:2320:19Marc. 8:319:3110:34Luc. 9:2218:33Ze zeiden tegen hem: ‘Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal ik uit de dood opstaan.”6427:64 Mat. 28:11-15Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: “Hij is opgestaan uit de dood,” en die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.’65Pilatus antwoordde: ‘U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.’66Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten.