De tien geboden van God

Geboden

De tien geboden worden in de Bijbel niet de geboden genoemd, maar de tien woorden (in het Hebreeuws devarim), de Dekaloog (Exodus 20:1Exodus 34:38Deuteronomium 4:13Deuteronomium 10:4). De tien woorden zijn niet-vrijblijvende raadgevingen van God. God geeft de leefregels nadat Hij het Hebreeuwse volk uit slavernij heeft bevrijd. Het liefhebben van God uit zich in het navolgen van zijn geboden, en daardoor kan God zijn liefde betonen aan volgende generaties (Exodus 20:6Deuteronium 5:10).

Mozes en twee stenen platen

Mozes, de leider van het Hebreeuwse volk, kreeg de tien woorden van God op de berg Sinaï. De tien woorden stonden geschreven op twee stenen tafels. Mozes daalde de berg af met de stenen tafels in zijn hand, maar zag dat het volk in zijn afwezigheid een gouden kalf is gaan aanbidden. Daarop gooide hij de stenen tafels stuk. God beschrijft dan twee nieuwe stenen platen (Exodus 34), deze worden jarenlang bewaard in de heilige Ark van het Verbond. 

613 geboden en de wet

De Bijbel geeft honderden geboden die de weg wijzen in het leven. De Joodse rabbijnen hebben er 613 geteld, dit omvat de gehele wet en leer (tora). Er zijn 248 geboden en 365 verboden. Jezus heeft enkele van deze geboden uitgelegd en zelfs aangescherpt (Matteüs 5:17-20). Alle geboden zijn samengevoegd tot de regel van de liefde (Matteüs 22:37Johannes 13:34Romeinen 13:8): heb God lief en je naaste als jezelf. Wanneer je leeft vanuit liefde en geloof in Jezus, is de oude wet volgens de apostel Paulus niet meer geldig (Galaten 3:24Efeziërs 2:15Handelingen 15:5-11).

Symboliek van Tien

Net als het getal zeven staat het cijfer tien voor volheid, totaliteit. Zo zijn de tien plagen in Egypte Gods ultieme straf, en de tien woorden staan symbool voor al Gods raadgevingen. Ook van geschenken, beloningen of giften geldt dat het 10-voudige het perfecte is (2 Koningen 5:5). En een synagogedienst is volwaardig als er tien mannen aanwezig zijn.

De tien woorden

Dit zijn de tien woorden (zie Exodus 20:1-17):

  1. Vereer geen andere goden naast de Heer
  2. Maak geen afgodsbeelden en kniel niet voor afgoden neer
  3. Misbruik de naam de Heer niet
  4. Houd de sabbat in ere
  5. Toon eerbied voor uw vader en moeder
  6. Pleeg geen moord
  7. Pleeg geen overspel
  8. Steel niet
  9. Leg over een ander geen vals getuigenis af
  10. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, evenmin op zijn vrouw, slaaf, slavin, zijn rund of wat hem ook maar toebehoort.

Meer weten