sluiten

delen op

Matteüs 5 ©

Bergrede

51Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.2Hij nam het woord en onderrichtte hen:35:3-12 Luc. 6:20-235:3 Jes. 61:1-3Jak. 2:5‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 4Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 55:5 Ps. 37:11Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 65:6 Jes. 49:1055:1-2Amos 8:11Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 75:7 Spr. 14:21Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 85:8 Ps. 24:3-473:1Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 95:9 Hebr. 12:14Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 105:10 1 Petr. 3:14Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 115:11 Jes. 51:71 Petr. 4:14Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.125:12 2 Kron. 36:16Mat. 23:29-37Hand. 7:52Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

135:13 Marc. 9:50Luc. 14:34-35Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

14Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.155:15 Marc. 4:21Luc. 8:1611:33Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.165:16 1 Petr. 2:12Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

175:17 Rom. 3:3113:8-10Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.185:18 Luc. 16:17Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.195:19 Jak. 2:10Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.20Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

215:21 Ex. 20:13Lev. 24:17Deut. 5:17Mat. 19:18Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.”225:22 1 Joh. 3:15En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.235:23 Marc. 11:25Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt,24laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.255:25-26 Luc. 12:58-59Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet.265:26 Mat. 18:34Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.

275:27 Ex. 20:14Lev. 18:20Deut. 5:18Mat. 19:18Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.”28En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.295:29-30 Mat. 18:8-9Marc. 9:43-48Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt.30En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat.

315:31-32 Mat. 19:95:31 Deut. 24:1-4Er werd gezegd: “Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven.”325:32 Marc. 10:11-12Luc. 16:181 Kor. 7:10-11En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel – tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel.

335:33 Lev. 19:12Num. 30:3Deut. 23:22Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.”345:34-36 Mat. 23:16-22Jak. 5:125:34-35 Jes. 66:1En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van God,355:35 Ps. 48:3noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning;36zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken.37Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.

385:38 Ex. 21:24Lev. 24:19-20Deut. 19:21Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.”395:39-48 Luc. 6:27-365:39 Klaagl. 3:30Rom. 12:19-21En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.40Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af.41En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op.425:42 Deut. 15:7-8Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.

435:43 Lev. 19:18Mat. 19:1922:39Rom. 13:9Gal. 5:14Jak. 2:8Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.”445:44 Rom. 12:14En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen,45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.46Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo?47En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo?485:48 Lev. 19:2Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.