sluiten

delen op

Matteüs 22 ©

22122:1-14 Luc. 14:16-24Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis:222:2 Op. 19:7‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.322:3 Mat. 21:34Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen.4Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’”5Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel.622:6 Mat. 21:35De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen.7De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken.8Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden.9Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.”1022:10 Mat. 5:4513:47De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd.11Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had,12en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen.1322:13 Mat. 8:1225:30Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.14Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’

Debat met farizeeën, herodianen en sadduceeën

1522:15-22 Marc. 12:13-17Luc. 20:20-26Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken.16Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal herodianen naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen.17Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’18Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, huichelaars?19Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan.20Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’2122:21 Rom. 13:6-7Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’22Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg.

2322:23-33 Marc. 12:18-27Luc. 20:27-4022:23 Hand. 23:8Diezelfde dag kwamen er sadduceeën, die beweren dat er geen opstanding uit de dood is, naar hem toe. Ze stelden hem deze vraag:2422:24 Deut. 25:5-6‘Meester, Mozes heeft gezegd: “Indien iemand kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen omdat hij haar zwager is, en voor zijn broer nakomelingen verwekken.”25Nu kennen wij een geval met zeven broers. De eerste trouwde, maar stierf kinderloos en liet zijn vrouw na aan zijn broer.26Hetzelfde gebeurde met de tweede en de derde broer, tot aan de zevende toe.27Het laatst van allen stierf de vrouw.28Wiens vrouw zal zij dan bij de opstanding zijn? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’29Jezus gaf hun ten antwoord: ‘U dwaalt, blijkbaar kent u de Schriften niet, en de macht van God evenmin!30Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel.31Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei:3222:32 Ex. 3:6“Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.” Hij is geen God van doden, maar van levenden.’33Toen de talrijke omstanders dit hoorden, stonden ze versteld over zijn onderricht.

3422:34-40 Marc. 12:28-34Luc. 10:25-28Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar.35Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde:36‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’3722:37 Deut. 6:5Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.38Dat is het grootste en eerste gebod.3922:39 Lev. 19:18Mat. 19:19Gal. 5:14Jak. 2:8Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.4022:40 Mat. 7:12Rom. 13:8-10Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

4122:41-46 Marc. 12:35-37Luc. 20:41-44Nu de farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag:42‘Wat denkt u over de messias? Van wie is hij een zoon?’ ‘Van David,’ antwoordden ze.43Jezus vroeg: ‘Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt:4422:44 Ps. 110:1Hand. 2:34-351 Kor. 15:25Hebr. 1:13“De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’”45Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’4622:46 Marc. 12:34Luc. 20:40En niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.