Je tienden geven: geldt dit nog steeds?

In de wetten van Mozes vraagt God aan zijn volk Israël om hun ‘tienden’ te betalen. Mensen moesten tien procent van de opbrengsten van het land en de dieren afdragen voor de Levieten, de tempeldienst en de armen. Het alternatieve ‘belastingstelsel’ van de tienden is een herinnering aan arm en rijk dat uiteindelijk alles van God is, onze bezittingen zijn spullen in 'bruikleen'. 

Instructies

De instructies voor het geven van de tienden kom je op diverse plaatsen in het Oude Testament tegen zoals in Leviticus 27:30-33 en Numeri 18. In Numeri gaat het vooral over de tienden van en voor de Levieten en in Deuteronomium 14:28-29 gaat het bijvoorbeeld weer over het geven van de tienden voor de armen. Lang niet iedereen hoefde trouwens hun tienden af te staan. In de praktijk waren het vooral de boeren en landeigenaren die opgeroepen werden om een deel van hun opbrengsten weg te geven. Er werden in Israël met name tienden gegeven van de oogst, van de vruchten, en van de eerstgeboren dieren.    

Tot tien tellen

Over het proces van het geven werd goed nagedacht. Neem bijvoorbeeld het geven van de tienden van de veestapel. Als het vee naar buiten ging om te grazen gaf de eigenaar ieder tiende dier aan God. Op deze manier was het niet mogelijk de minderwaardige dieren weg te geven en de beste dieren zelf te houden (Leviticus 27:32).

Tempel en poort

De tienden werden jaarlijks naar de tempel gebracht. Eén keer in de drie jaar werden de tienden naar de poorten van de stad gebracht voor de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen (Deuteronomium 14:28-29).

Schijnheilig?

Helaas ontwikkelde het systeem van de tienden zich, door het toevoegen van allerlei regels, tot een complex religieus systeem. Het geven van de tienden werd voor veel mensen een uiterlijk teken van godsdienst. Jezus beschuldigt de Farizeeën dat zij met hun ingewikkelde en schijnheilige systeem de belangrijkste doelen van het systeem zoals het oordeel, de barmhartigheid en trouw tekort hebben gedaan. (Matteüs 23:23)

Moeten we nu ook nog onze 'tienden' geven? 

Er is veel verschil van mening onder christenen of de tienden vandaag de dag nog steeds moeten worden gegeven. Vragen die je verder kunnen helpen, zijn: 

  • Wat is het doel van God geweest om de tienden te introduceren?
  • Heeft de belasting die we in onze tijd aan de overheid betalen de functie van de tienden deels vervangen?
  • Stel dat je aarzelingen bij het geven van de tienden hebt, waar zit je twijfel dan? Bij het doel, of bij de hoeveelheid?