sluiten

delen op

Galaten 3 ©

Het geloof en de wet

31Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt?2Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven?3Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest?4Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet!5Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt?

63:6 Gen. 15:6Rom. 4:3Jak. 2:23Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’73:7 Rom. 4:16U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn.83:8 Gen. 12:3Hand. 3:25Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’9En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend.103:10 Deut. 27:26Rom. 3:207:7Jak. 2:10Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’113:11 Hab. 2:4Rom. 1:17Hebr. 10:38Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’123:12 Lev. 18:5Rom. 10:5De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’133:13 Deut. 21:23Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’14Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.

15Broeders en zusters, ik geef u het voorbeeld van een rechtsgeldig testament, een testament dat door een mens bekrachtigd is. Niemand kan zo’n testament ongeldig verklaren of er iets aan toevoegen.163:16 Gen. 12:713:1517:724:7Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar het gaat om één: ‘je nakomeling’ – en die nakomeling is Christus.173:17 Ex. 12:40Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderddertig jaar na de belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtigd is niet ongeldig. De wet kan de belofte nooit ontkrachten.183:18 Rom. 4:14Immers, als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet afhankelijk zijn van de belofte, maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken.

193:19 Hand. 7:38,53Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven.203:20 Deut. 5:46:4Rom. 3:30Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt, en God handelt alleen.21Is de wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut niet. Als de wet leven zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen maken.223:22 Rom. 3:9-2011:32Maar de Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen.23Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden.243:24 Gal. 2:16Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen.25Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht,263:26 Joh. 1:12Rom. 8:14-17Gal. 4:5-7want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.273:27 Rom. 13:14U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.283:28 Rom. 1:1610:121 Kor. 12:13Kol. 3:11Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.293:29 Rom. 4:13Gal. 3:7,14-18En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.