sluiten

delen op

Handelingen 7 ©

De verdediging van Stefanus

71De hogepriester vroeg: ‘Is dat waar?’27:2-7 Gen. 11:31-12:57:2 Hand. 7:5522:1Stefanus antwoordde: ‘Broeders en leden van het Sanhedrin, luister naar wat ik u te zeggen heb. Toen Abraham, de vader van ons volk, nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Charan vestigde, verscheen God in al zijn luister aan hem3en zei: “Trek weg uit je land, verlaat je familie, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.”4Toen trok Abraham weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Charan. Na de dood van zijn vader bracht God hem naar dit land, waar u nu woont.57:5 Gen. 17:848:4Deut. 2:5Hij gaf hem hier zelfs niet het kleinste stuk grond in eigendom, maar beloofde wel dat hij en zijn nakomelingen het eens in bezit zouden krijgen, ook al had hij toen nog geen zoon.67:6-7 Gen. 15:13-14God zei tegen Abraham dat zijn nakomelingen vierhonderd jaar in een vreemd land zouden wonen, waar ze in slavernij zouden leven en slecht behandeld zouden worden.77:7 Ex. 3:12“Maar,” zo luidden Gods woorden, “het volk dat ze als slaaf zullen dienen, zal ik straffen, en daarna zullen ze wegtrekken en mij vereren op de heilige plaats.”87:8 Gen. 17:10-1421:2-425:2629:31-30:2435:18God sloot met Abraham het verbond van de besnijdenis, en daarom besneed Abraham zijn zoon Isaak, acht dagen na diens geboorte, en Isaak deed hetzelfde met Jakob, en Jakob met de twaalf stamvaders.

97:9 Gen. 37:11,2839:2,21-23Omdat de stamvaders jaloers waren op Jozef, verkochten ze hem als slaaf aan de Egyptenaren. Maar God beschermde hem107:10 Gen. 41:39-41Ps. 105:21en maakte een eind aan al zijn beproevingen door hem in de gunst te laten komen bij de farao, de koning van Egypte, die hem wegens zijn wijsheid belastte met het bestuur over Egypte en hem de leiding gaf over zijn hele hofhouding.117:11 Gen. 41:54-57Er brak echter een grote hongersnood uit in Egypte en Kanaän, die veel ellende veroorzaakte, zodat onze voorouders niets meer te eten hadden.127:12 Gen. 42:1-2Toen Jakob hoorde dat er graan was in Egypte, stuurde hij onze voorouders daar voor de eerste keer heen.137:13 Gen. 45:1-4Tijdens hun tweede bezoek onthulde Jozef aan zijn broers wie hij was, waarna zijn afkomst ook aan de farao bekend werd.147:14-15 Ex. 1:5-67:14 Gen. 45:9-10,17-1846:27Jozef liet zijn vader Jakob overkomen met zijn hele familie van vijfenzeventig mensen.157:15 Gen. 46:1-749:33Jakob vertrok naar Egypte en stierf daar, evenals onze voorouders;167:16 Gen. 23:3-2033:1949:29-3250:7-13Joz. 24:32ze werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf dat Abraham van de zonen van Chamor uit Sichem had gekocht.

177:17-19 Ex. 1:7-22Naarmate de tijd naderde dat Gods belofte aan Abraham in vervulling zou gaan, nam het volk in Egypte in aantal toe en werd het steeds groter,18tot er een andere koning in Egypte aan de macht kwam, die Jozef niet had gekend.19Deze koning trof een sluwe maatregel om zich van ons volk te ontdoen: hij dwong onze voorouders hun pasgeboren kinderen te vondeling te leggen, zodat die zouden sterven.207:20-22 Ex. 2:1-107:20 Hebr. 11:23In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een uitzonderlijk mooi kind. Drie maanden lang werd hij in het huis van zijn vader verzorgd,21maar toen hij te vondeling werd gelegd, ontfermde de dochter van de farao zich over hem en liet hem opvoeden als haar eigen zoon.227:22 Luc. 24:19Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad.237:23-29 Ex. 2:11-15Toen hij veertig jaar was, besloot hij zich te bekommeren om het lot van de Israëlieten, zijn eigen volk.24Op een dag zag hij dat een van hen werd mishandeld door een Egyptenaar, waarop hij de man wie dit onrecht werd aangedaan te hulp schoot en wraak nam door de Egyptenaar te doden.25Hij meende dat zijn volksgenoten zouden begrijpen dat God hen door zijn toedoen wilde bevrijden, maar ze begrepen het niet.26De volgende dag kwam hij tussenbeide toen twee Israëlieten aan het vechten waren, en hij probeerde hen met elkaar te verzoenen door te zeggen: “Jullie zijn toch broeders? Waarom doen jullie elkaar dan kwaad?”277:27 Hand. 7:35Maar de man die zijn volksgenoot mishandelde, duwde hem weg en zei: “Wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld?28Of wil je mij ook doden, zoals gisteren die Egyptenaar?”297:29 Ex. 2:2218:2-5Toen Mozes dat hoorde, nam hij de vlucht en vestigde zich als vreemdeling in Midjan, waar hij twee zonen kreeg.307:30-34 Ex. 3:1-10Nadat er veertig jaren waren verstreken, verscheen er in de woestijn bij de berg Sinai een engel aan hem in de vlammen van een brandende doornstruik.31Vol verwondering keek Mozes naar dit schouwspel, maar toen hij dichterbij kwam om het te onderzoeken, klonk de stem van de Heer:327:32 Mat. 22:32Hand. 3:13“Ik ben de God van je voorouders, de God van Abraham, Isaak en Jakob.” Bevend van schrik wendde Mozes zijn blik af.33Maar de Heer zei tegen hem: “Trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.34Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is en ik heb hun jammerklachten gehoord, zodat ik ben afgedaald om hen te bevrijden. Daarom stuur ik je nu naar Egypte.”

357:35 Ex. 2:14Hand. 7:27Het was deze Mozes die door zijn volksgenoten werd afgewezen met de woorden: “Wie heeft jou als leider en rechter aangesteld?” Maar God zond hem als leider en bevrijder naar hen toe, door tussenkomst van de engel die in de doornstruik aan hem verschenen was.367:36 Ex. 7:314:21-22Deut. 8:2-411:3-534:10-12Het was deze Mozes die het volk wegleidde uit Egypte onder het verrichten van tekenen en wonderen, niet alleen in Egypte, maar ook bij de Rode Zee en in de woestijn, veertig jaar lang.377:37 Deut. 18:15Hand. 3:22Mozes was het die tegen de Israëlieten zei: “God zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan.”387:38 Ex. 19:1-20:1731:18Deut. 5:1-3332:47Hand. 7:53Hij was het die, toen het volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorouders en de engel die op de berg Sinai tegen hem sprak, hij was het die de levenbrengende woorden ontving om ze aan ons door te geven.397:39 Num. 14:3Maar onze voorouders wilden hem niet gehoorzamen: ze wezen hem af en verlangden terug naar Egypte.407:40-41 Ex. 32:1-67:40 Ex. 32:23Daarom zeiden ze tegen Aäron: “Maak goden voor ons die voor ons uit kunnen gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet.”41Toen maakten ze een beeld in de vorm van een stierkalf, brachten er offers aan en verheugden zich over hun eigen maaksel.427:42-43 Amos 5:25-27Maar God keerde zich van hen af en liet hen de sterren en hemelgoden aanbidden, zoals in het boek van de Profeten geschreven staat: “Hebben jullie mij soms dierenoffers en brandoffers gebracht toen jullie veertig jaar door de woestijn trokken, volk van Israël?43Nee, jullie hebben de tent van Moloch meegedragen en de ster van jullie god Refan, beelden die jullie zelf gemaakt hebben om te aanbidden. Daarom zal ik jullie wegvoeren, tot voorbij Babylon.”

447:44 Ex. 25:9,4033:7Onze voorouders hadden in de woestijn de verbondstent bij zich, gemaakt in opdracht van de engel die met Mozes sprak, naar het ontwerp dat Mozes had gezien.457:45 Joz. 18:1Onze voorouders hadden deze tent bij zich toen ze onder leiding van Jozua het land veroverden van de volken die God voor hen verdreef; dit duurde tot in de tijd van David.467:46 2 Sam. 7:1-16Ps. 132:5David werd door God begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Jakob.477:47 1 Kon. 6:1-38Maar het was Salomo die voor God een tempel bouwde.487:48 1 Kon. 8:27Hand. 17:24Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt:497:49-50 Jes. 66:1-2Mat. 5:34-35“De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen – zegt de Heer –, een plaats waar ik kan rusten?50Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt?”517:51 Jes. 63:10Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden.527:52 2 Kron. 36:16Luc. 6:2313:34Hand. 3:14Hebr. 11:32-40Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord,537:53 Gal. 3:19Hebr. 2:2u die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd.’

De steniging van Stefanus

54Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden.55Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond,567:56 Mat. 26:64Marc. 16:19en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’57Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af.587:58 Hand. 22:20Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette.597:59 Luc. 23:46Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’607:60 Mat. 5:44Luc. 23:34Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf hij.