sluiten

delen op

Lucas 24 ©

Het lege graf

24124:1-12 Mat. 28:1-10Marc. 16:1-8Joh. 20:1-18Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden.2Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold,3en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet.424:4 Hand. 1:10Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen.5Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden?6Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was:724:7 Mat. 16:2117:22-2320:18-19Marc. 8:319:3110:33-34Luc. 9:22,4417:2518:31-3324:46de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’8Toen herinnerden ze zich zijn woorden.

9Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd.10De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd,11maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet.12Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.

Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel

1324:13-35 Marc. 16:12-13Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt.14Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen.15Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee,16maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.17Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan.18Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’1924:19 Hand. 7:22Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk.20Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen.2124:21 Hand. 1:6Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is.2224:22-23 Luc. 24:1-11Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen,23vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft.2424:24 Luc. 24:12Joh. 20:3-10Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’2524:25-27 Hand. 3:1817:2-326:22-23Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?26Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’27Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.

28Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen.29Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen.30Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun.31Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik.32Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’33Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen,3424:34 1 Kor. 15:5die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’35De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

3624:36-53 Marc. 16:9-20Joh. 20:19-23Hand. 1:1-111 Kor. 15:5Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’3724:37 Mat. 14:26Marc. 6:49Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien.38Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel?39Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’40Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten.4124:41-43 Hand. 10:41Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’42Ze gaven hem een stuk geroosterde vis.43Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.4424:44-49 Hand. 26:22-2324:44-46 Hand. 3:1817:2-324:44 Deut. 1:1Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’45Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.4624:46 Jes. 53:1-12Hos. 6:2Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,47-4824:47-48 Hand. 1:82:3817:30en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.4924:49 Hand. 1:4Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen.5124:51 Marc. 16:19Hand. 1:9Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.5224:52-53 Hand. 1:12-14Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem,53waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.