sluiten

delen op

Matteüs 26 ©

Jezus met kostbare olie gebalsemd

26126:1-5 Marc. 14:1-2Luc. 22:1-2Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen:226:2 Ex. 12:1-27‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach . Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.’

3Ondertussen kwamen de hogepriester s en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas.4Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden.5‘Maar niet op het feest,’ zeiden ze, ‘want dan komt het volk in opstand.’

6-726:6-16 Marc. 14:3-11Joh. 12:1-826:6-7 Luc. 7:37-38Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd.8De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: ‘Wat een verspilling!9Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’10Jezus hoorde het en zei: ‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan.1126:11 Deut. 15:11Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn.12Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf.13Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’

14Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters1526:15 Mat. 27:3-10en zei: ‘Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig zilverstukken .16Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren.

Het pesachmaal

1726:17-25 Marc. 14:12-21Luc. 22:7-14,21-23Joh. 13:21-30Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’18Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is: “De meester zegt: ‘Mijn tijd is nabij, bij jou wil ik met mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken.’”’19De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal.

20Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd.21Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’22Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’2326:23 Ps. 41:10Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren.2426:24 Joh. 17:12De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’25Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’

2626:26-29 Marc. 14:22-25Luc. 22:14-201 Kor. 11:23-25Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’2726:27 1 Kor. 10:16En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit,2826:28 Ex. 24:8Zach. 9:11dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.29Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’3026:30-35 Marc. 14:26-31Luc. 22:31-34Joh. 13:36-3826:30 Luc. 22:39Joh. 18:1Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.

3126:31 Zach. 13:7Mat. 26:56Joh. 16:32Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.”3226:32 Mat. 28:7,16Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’33Petrus zei daarop tegen hem: ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!’3426:34 Mat. 26:75Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’35Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

In Getsemane

3626:36-46 Marc. 14:32-42Luc. 22:39-46Joh. 18:1-2Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’37Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden,3826:38-39 Joh. 12:27-28zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’3926:39 Mat. 20:22Hebr. 5:7Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’40Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken?4126:41 Mat. 6:13Luc. 11:4Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’4226:42 Mat. 6:10Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’43Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand.44Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor.45Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars.46Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’

4726:47-56 Marc. 14:43-50Luc. 22:47-53Joh. 18:3-11Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het volk was gestuurd.48Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’49Hij liep recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en kuste hem.50Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’ Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen.51Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hogepriester een oor af.52Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen.53Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?54Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?’5526:55 Luc. 19:4721:37Joh. 18:20Toen zei Jezus tegen de omstanders: ‘Met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben! Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangengenomen.56Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan.’ Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchtten weg.

Jezus verhoord en verloochend

5726:57-68 Marc. 14:53-65Luc. 22:54,63-71Joh. 18:12-14,19-24Zij die Jezus gevangengenomen hadden, leidden hem voor aan Kajafas, de hogepriester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren.58Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het paleis van de hogepriester; daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen.59De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen,60maar ze vonden er geen, hoewel zich vele valse getuigen meldden. Ten slotte meldden er zich twee6126:61 Mat. 27:40Joh. 2:19die zeiden: ‘Die man heeft gezegd: “Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen.”’6226:62 Mat. 27:12-14De hogepriester stond op en vroeg hem: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen?’6326:63 Jes. 53:7Maar Jezus bleef zwijgen. De hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God.’6426:64 Ps. 110:1Dan. 7:13Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.’65Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe hij God lastert.6626:66 Lev. 24:16Joh. 19:7Wat denkt u?’ Ze antwoordden: ‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf!’6726:67 Jes. 50:6Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten hem68en zeiden: ‘Profeteer dan maar eens voor ons, messias, wie is het die je geslagen heeft?’

6926:69-75 Marc. 14:66-72Luc. 22:54-62Joh. 18:15-18,25-27Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei: ‘Jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea!’70Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’71Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: ‘Die man hoorde bij Jezus van Nazaret!’72En opnieuw ontkende hij en zwoer: ‘Echt, ik ken de man niet!’73Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe, ze zeiden: ‘Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je.’74Daarop begon hij te vloeken en hij bezwoer hun: ‘Ik ken die man niet!’ En meteen kraaide er een haan.7526:75 Mat. 26:34Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: ‘Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter.