sluiten

delen op

Genesis 17 ©

Verbond tussen God en Abram

171Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven.2Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.’3Abram boog zich diep neer en God sprak:4‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken.517:5 Neh. 9:7Rom. 4:17Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken.6Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn.717:7 Recht. 2:1Luc. 1:54-55Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.817:8 Gen. 12:713:1515:1826:335:12Ex. 32:13Lev. 26:42Hand. 7:5Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’

9Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie.1017:10 Hand. 7:8Rom. 4:11Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen: alle mannen en jongens moeten worden besneden.11Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen; dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie.1217:12 Gen. 21:4Lev. 12:3In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij acht dagen oud is. Dit geldt niet alleen voor wie tot je eigen volk behoort maar ook voor jullie slaven, of ze nu bij jullie geboren zijn of van vreemdelingen zijn gekocht;13iedereen die bij jullie geboren is of door jullie is gekocht, moet worden besneden. Zo zal dit verbond met mij voorgoed zichtbaar zijn aan jullie lichaam.14Een onbesnedene, een mannelijk persoon van wie de voorhuid niet verwijderd is, moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij het verbond verbroken heeft.’

15Verder zei God tegen Abraham: ‘Wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen maar Sara. (17:15) Sara – Sara kan worden vertaald als ‘vorstin’.16Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen.’1717:17 Gen. 18:9-15Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht: Hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar negentigste nog een kind ter wereld kunnen brengen?18En hij antwoordde God: ‘Ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan.’19Maar God zei: ‘Nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren, die je Isaak (17:19) Isaak – Isaak kan worden vertaald als ‘hij lacht’. moet noemen, en met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden.20En wat Ismaël betreft, ik verhoor je: ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen.2117:21 Gen. 18:14Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaak, de zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren.’22Nadat God zo met hem gesproken had, ging hij bij Abraham vandaan.

23Nog diezelfde dag besneed Abraham zijn zoon Ismaël, allen die in zijn huis geboren waren en allen die hij gekocht had, kortom al zijn mannelijke huisgenoten, zoals God hem had opgedragen.24Abraham was negenennegentig jaar toen hij besneden werd,25en zijn zoon Ismaël was dertien.26Zo werden op een en dezelfde dag Abraham en zijn zoon Ismaël besneden27en ook al Abrahams huisgenoten, zowel zij die in zijn huis geboren waren als zij die van vreemdelingen waren gekocht.