sluiten

delen op

Johannes 12 ©

12112:1-8 Mat. 26:6-13Marc. 14:3-912:1 Joh. 11:1-44Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt.212:2 Luc. 10:40Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen.312:3 Luc. 7:37-38Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis.4Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg:5‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’612:6 Joh. 13:29Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit.7Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis;812:8 Deut. 15:11de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.’

9Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in groten getale naar hem toe, niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt.10De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden,1112:11 Joh. 11:45omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven.

Intocht in Jeruzalem

1212:12-19 Mat. 21:1-11Marc. 11:1-10Luc. 19:29-40De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen,1312:13 Ps. 118:26Joh. 1:49haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’14Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat:1512:15 Zach. 9:9‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’1612:16 Joh. 2:22Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was.17De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen.18Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan.1912:19 Joh. 11:47-48En de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan.’

Jezus spreekt over zijn dood

20Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden.2112:21 Joh. 1:44Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten.22Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus.23Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.24Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.2512:25-26 Marc. 8:34-3512:25 Mat. 10:3916:25Luc. 9:2417:33Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.26Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

2712:27 Joh. 18:11Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.28Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’29De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had.30Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u.3112:31 Joh. 14:3016:11Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden.3212:32-34 Joh. 8:2812:32 Joh. 3:14Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’33Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven.34‘Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de messias eeuwig blijft leven,’ zeiden de mensen, ‘waarom zegt u dan dat de Mensenzoon omhooggeheven moet worden? Wie is die Mensenzoon?’3512:35 Joh. 8:129:4-512:46‘Nog een korte tijd is het licht bij u,’ antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat.36Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en hij hield zich voor hen schuil.

Ongeloof

37Ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in hem.3812:38 Jes. 53:1Zo gingen de woorden van de profeet Jesaja in vervulling, die zei:‘Heer, wie heeft onze boodschap geloofd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’ 39Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd:4012:40 Jes. 6:10Mat. 13:14-15Hand. 28:26-27‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en ik zou hen genezen.’ 41Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij zijn majesteit zag.4212:42 Joh. 9:2216:2Toch waren er ook veel leiders die wel in hem geloofden, maar vanwege de farizeeën kwamen ze daar niet openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden.4312:43 Joh. 5:41Ze stelden meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God.

4412:44-45 Joh. 11:4217:8,21Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft,4512:45 Joh. 14:9en wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft.4612:46 Joh. 12:35Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.4712:47 Joh. 3:17Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.48Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen.4912:49 Joh. 7:1614:10Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken.5012:50 Joh. 8:2814:31Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft.’