sluiten

delen op

Lucas 19 ©

191Jezus ging Jericho in en trok door de stad.2Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar.3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk.4Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam.5Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham.1019:10 Mat. 18:11De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

De gelijkenis van de koning en de drachmen

1119:11-27 Mat. 25:14-3019:11 Hand. 1:6Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij nog een gelijkenis, aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken.12Hij zei: ‘Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren.13Hij riep tien van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen honderd drachme en zei tegen hen: “Ga daarmee handeldrijven terwijl ik weg ben.”14Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap: “We willen niet dat die man koning over ons wordt!”15Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend.16De eerste kwam en zei: “Heer, uw geld heeft het tienvoudige opgeleverd.”17Zijn meester zei: “Voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings verleen ik je het bestuur over tien steden.”18De tweede kwam zeggen: “Uw geld, heer, heeft het vijfvoudige opgebracht.”19Tegen hem zei hij: “Jij krijgt het bestuur over vijf steden.”20Toen kwam de derde dienaar, die zei: “Heer, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard.21Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid.”22Zijn meester zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je veroordelen! Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid?23Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen.”24En tegen degenen die erbij stonden zei hij: “Neem hem de honderd drachme af en geef ze aan de knecht die het tienvoudige verworven heeft.”25Ze zeiden tegen hem: “Heer, hij heeft al het tienvoudige!”2619:26 Mat. 13:1225:29Marc. 4:25Luc. 8:18“Ik zeg jullie: wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen.27En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen.”’

2819:28-44 Marc. 11:1-1019:28 Luc. 9:5113:2217:1118:31Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.

Intocht in Jeruzalem

2919:29-40 Mat. 21:1-11Joh. 12:12-19Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit30en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier.31Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer (19:31-34) De Heer [...] de eigenaars [...] De Heer – Er is hier een woordspel tussen de woorden ‘Heer’ en ‘eigenaar’: het Grieks gebruikt voor beide het woord kurios. heeft het nodig.”’3219:32 Luc. 22:13De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd.33Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’34Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’35Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten.36Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit.37Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien.3819:38 Ps. 118:26Luc. 2:1413:35Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’39Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’40Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’

4119:41-44 Luc. 21:5-6,20-22Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad.42Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu.43Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten.44Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’

4519:45-48 Mat. 21:12-13Marc. 11:15-17Joh. 2:14-17Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen,4619:46 Jes. 56:7Jer. 7:11terwijl hij hun toevoegde: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’4719:47-48 Marc. 11:18-19Luc. 20:19-2022:2Hand. 5:2619:47 Mat. 26:55Luc. 21:3722:53Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hogepriesters , de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen,48maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen.