sluiten

delen op

Openbaring 2 ©

212:1 Op. 1:12Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze:

“Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft:22:2 Mat. 24:24Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd.3U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen.4Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.5Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats.6Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt.

72:7 Gen. 2:9Mat. 11:1513:9Op. 2:2613:922:2,14Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.”

82:8 Jes. 44:648:12Op. 1:17-1822:13Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna:

“Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft:92:9 Op. 3:9Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen.10Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven.

112:11 Op. 20:6,1421:8Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.”

122:12 Op. 1:1619:15Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum:

“Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft:13Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont.142:14 Num. 25:1-331:162 Petr. 2:15Judas 11Op. 2:20Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen.15Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten.16Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden.

172:17 Ex. 16:14-15,31Jes. 62:265:15Joh. 6:48-51Op. 2:7,113:1219:12Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.”

182:18 Dan. 10:6Op. 1:14-15Schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira:

“Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons:192:19 Op. 2:2Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer dan vroeger.202:20 1 Kon. 16:312 Kon. 9:22Op. 2:14Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt.21En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven.22Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in ellende storten, tenzij ze met haar breken;232:23 Ps. 7:1062:13Jer. 17:10Mat. 16:27Rom. 2:6Op. 22:12haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden.24Tegen de rest van u in Tyatira, al degenen die haar leer niet aanhangen en die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden van Satan, zeg ik: ‘Ik leg u maar één last op:252:25 Op. 3:11houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom.’

262:26 Op. 2:7Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over alle volken.272:27 Ps. 2:8-9Op. 12:519:15Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze verbrijzeld.282:28 Jes. 14:12Op. 22:16Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan mij heeft gegeven. En ik zal hem ook de morgenster geven.292:29 Op. 2:7,11,17Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”