sluiten

delen op

Jesaja 14 ©

141Maar over Jakob zal de HEER zich ontfermen, weer wordt Israël uitverkoren. Hij zal hen in vrede laten wonen op hun eigen grond. Vreemdelingen zullen zich bij hen aansluiten en zich voegen bij het volk van Jakob.214:2 Jes. 61:5Want de andere volken zullen de Israëlieten halen en hen terugbrengen naar hun eigen land. Daarna zullen de Israëlieten die volken in bezit krijgen, als slaven en slavinnen, op het grondgebied van de HEER. Zij zullen gevangennemen wie hen gevangenhielden, en heersen over wie hen overmeesterd hadden.

3Dan, op die dag, zal de HEER jullie vrede geven en een eind maken aan jullie zwoegen, jullie ellende, jullie slavendienst.414:4 Jer. 50:23En jullie zullen het volgende spotlied op de koning van Babylonië aanheffen:

‘Het is gedaan met die slavendrijver, gedaan met zijn dwingelandij. (14:4) zijn dwingelandij – Volgens een Qumran-handschrift. Betekenis MT onzeker. 5De HEER heeft de stok van de goddelozen gebroken, de scepter van de heersers, 6die de volken sloeg met woedende slagen, zonder eind, die hen belaagde met zijn toorn, zonder maat. 714:7 Jer. 51:48Op. 19:1-2Overal op aarde is rust en vrede, vrolijk gejubel weerklinkt. 8Op de Libanon heerst zelfs vreugde onder de ceders en de cipressen: “Nu jij geveld bent, komt niemand ons meer vellen.”

914:9 Ezech. 32:18-32Het dodenrijk beneden is in rep en roer om jou een ontvangst te bereiden: het wekt de schimmen voor je op van alle leiders van de aarde, het laat de vorsten van vreemde volken voor jou opstaan van hun troon. 10Hoor hoe zij je onthalen: “Nu ben jij even zwak als wij, je bent echt een van ons. 11Je pracht en praal, en de klank van je harpen, ze worden dit dodenrijk binnengebracht. Wormen zijn je bed, maden je deken.”

12O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. 1314:13-15 Mat. 11:23Luc. 10:1514:13 Ezech. 28:2Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. 1414:14 Dan. 11:362 Tes. 2:4Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. 15Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put.

16Ze zien je, ze kijken naar je en kijken nog eens goed naar je: “Is dit de man die de aarde deed beven en koninkrijken deed sidderen? 17Die het land tot verval bracht en steden verwoestte? Die zijn gevangenen nooit liet gaan?” 18Andere koningen worden eervol begraven, ieder in een eigen praalgraf. 1914:19 Jer. 22:19Maar jij bent, ver van je graf, weggegooid als een afgekeurde twijg; je ligt bedolven onder de lijken van hen die door het zwaard zijn gedood, die afgedaald zijn in de put en door stenen zijn bedekt; je bent verschopt als een kadaver. 20Jij wordt niet bij vorsten te ruste gelegd, want jij hebt je land verwoest en je volk vermoord. Het nageslacht van een schurk als jij zal voorgoed getekend zijn.’

21Leid zijn kinderen naar de slachtbank om wat hun ouders hebben misdaan. Nooit meer zullen zij de wereld veroveren, noch de aarde bedekken met hun steden. 22Want ik zal me tegen hen keren – spreekt de HEER van de hemelse machten –, ik zal Babel geheel vernietigen, uitroeien met wortel en tak – zo spreekt de HEER. 23Ik maak van Babel een groot moeras, een verblijf van stekelvarkens. Ik veeg het weg met een bezem van vernietiging – spreekt de HEER van de hemelse machten.

Profetie over Assyrië en over de Filistijnen

2414:24-27 Jes. 10:5-27De HEER van de hemelse machten heeft gezworen:‘Voorwaar, het zal gaan zoals ik heb bepaald, het zal gebeuren zoals ik heb besloten. 2514:25 Jes. 9:310:27Nah. 3:18Sef. 2:13-15Ik breek de Assyrische heerschappij over mijn land, ik verbrijzel Assyrië op mijn bergen. Mijn volk wordt van zijn juk bevrijd, zijn last wordt van hun schouders genomen.’ 26Dit is het besluit dat gevallen is over heel de aarde. Dit is de hand die opgeheven is tegen alle volken. 27Wanneer hij dit besloten heeft, de HEER van de hemelse machten, wie zal het dan verijdelen? Wanneer hij zijn hand opheft, wie zal hem tegenhouden?

2814:28 2 Kon. 16:202 Kron. 28:27Jes. 6:120:1In het sterfjaar van koning Achaz werd dit aangekondigd:2914:29-31 Jer. 47:1-7Ezech. 25:15-17Joël 4:4-8Amos 1:6-8Sef. 2:4-7Zach. 9:5-7‘Juich niet te vroeg, Filistijnen, nu de stok die jullie sloeg is gebroken. Want de slang baart een adder en die brengt een vliegensvlugge cobra voort. 30De kinderen van de armen zullen veilig leven, de zwakken vlijen zich rustig neer, maar jullie nazaten laat ik verhongeren en wie er nog over is, wordt omgebracht. 31Weeklaag, poorten, steden, schreeuw het uit, beef van angst, Filistijnen. Want uit het noorden nadert rook, een leger in gesloten gelederen. 32Welk antwoord krijgen de gezanten van dat volk? Dat de HEER Sion heeft gegrondvest als een toevlucht voor de armen van zijn volk.’