sluiten

delen op

Romeinen 2 ©

212:1 Mat. 7:1-2Luc. 6:37Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.2Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen terecht veroordeelt.3Of denkt u soms dat u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen?42:4 2 Petr. 3:9Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?5Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar zwaarder wordt.62:6 Ps. 62:13Spr. 24:12Mat. 16:272 Tim. 4:14Op. 2:2322:12God beloont ieder mens naar zijn daden.7Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven.8Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede.9Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken.10Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken.112:11 Deut. 10:17Hand. 10:34Gal. 2:6Ef. 6:91 Petr. 1:17God maakt geen onderscheid.

12Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld.13Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft.14Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet.15Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.162:16 Pred. 12:141 Kor. 4:52 Kor. 5:10Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.

De Joden en de wet

17En u die uzelf een Jood noemt, op de wet vertrouwt en u op God laat voorstaan;18u die zijn wil kent en zo uitstekend weet waar het op aankomt, omdat u wordt onderwezen door de wet;192:19 Mat. 15:14Joh. 9:40-41u die ervan overtuigd bent dat u zelf een leidsman van blinden bent, een licht voor hen die in het duister zijn,20een opvoeder van onverstandigen, een leraar van onwetenden, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en de waarheid hebt –212:21-23 Ps. 50:16-21u die anderen onderwijst, onderwijst u uzelf eigenlijk wel? U zegt dat men niet stelen mag, maar steelt u niet zelf?22U zegt dat men geen overspel mag plegen, maar pleegt u zelf geen overspel? U verafschuwt afgodsbeelden, maar pleegt u zelf geen heiligschennis?232:23 Joh. 7:19U laat u voorstaan op de wet, maar onteert God door de wet te overtreden,242:24 Jes. 52:5Ezech. 36:20-22want er staat geschreven: ‘Door uw toedoen wordt de naam van God onder de volken gelasterd.’252:25-29 1 Kor. 7:192:25 Gal. 5:3Dat u besneden bent strekt u weliswaar tot voordeel wanneer u de wet naleeft, maar wanneer u de wet overtreedt bent u toch in wezen onbesneden.26En wanneer iemand die niet besneden is de voorschriften van de wet in acht neemt, zal hij dan door God niet als besneden worden beschouwd?27Wie onbesneden is gebleven maar zich aan de wet houdt, zal zijn oordeel vellen over u die, ook al hebt u de wet op schrift en bent u besneden, de wet overtreedt.28Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis.292:29 Deut. 30:6Jer. 4:4Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God.