sluiten

delen op

Lucas 10 ©

Uitzending van de tweeënzeventig leerlingen

10110:1-20 Mat. 10:1-16Marc. 6:7-13Luc. 9:1-6Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen (10:1) tweeënzeventig anderen – Andere handschriften lezen: ‘zeventig anderen’. aan, die hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan.210:2 Mat. 9:37-38Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.310:3 Mat. 10:16Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven.410:4 Luc. 22:35Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg niemand.5Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!”6Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.710:7 1 Kor. 9:141 Tim. 5:18Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere.8En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet,9genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”10Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg:1110:11 Hand. 13:51“Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!”1210:12 Gen. 19:24-28Mat. 11:24Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad.1310:13-15 Mat. 11:20-2410:13-14 Jes. 23:1-18Ezech. 26:1-2128:20-26Amos 1:9-10Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn.14Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie.1510:15 Jes. 14:13-15En jij, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen!1610:16 Mat. 10:40Marc. 9:37Luc. 9:48Joh. 13:20Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft.’

17De tweeënzeventig (10:17) De tweeënzeventig – Andere handschriften lezen: ‘De zeventig’. keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.’1810:18 Op. 12:9Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen!1910:19 Ps. 91:13Marc. 16:17-18Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden.20Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’2110:21-22 Mat. 11:25-27Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.2210:22 Joh. 3:35Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’

2310:23-24 Mat. 13:16-17Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen: ‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien!24Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’

Het enig noodzakelijke

2510:25-28 Mat. 22:34-40Marc. 12:28-3410:25 Luc. 18:18Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’26Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’2710:27 Lev. 19:18Deut. 6:5Mat. 19:19Rom. 13:9Gal. 5:14Jak. 2:8De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’2810:28 Lev. 18:5‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’29Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’30Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten.31Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen.32Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen.33Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen.34Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde.35De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.”36Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’37De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

38Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette.3910:39 Joh. 11:1Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden.40Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’41De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk.42Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’