Indeling van de Bijbel

De boeken van de Bijbel zijn ingedeeld in twee hoofdgroepen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

Inhoud en opbouw Oude Testament

Het Oude Testament gaat over de tijd vóór Christus en is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws en het Aramees. In het Oude Testament zijn verschillende soorten teksten te vinden, ook wel genres genoemd. Bijvoorbeeld:

In het Oude Testament tref je drie verschillende soorten boeken aan:

1. Verhalende boeken

In deze 17 boeken (Genesis t/m Ester) wordt onder meer verteld over:

  • het ontstaan van de wereld en de eerste mensen
  • de grote vloed en de verspreiding van de mensen over de aarde
  • het ontstaan en de geschiedenis van het volk Israël – van de aartsvaders, de slavernij in Egypte en de bevrijding daaruit, via de tijd van rechters en koningen in Israël, tot aan de wegvoering naar Assyrië en Babylon en de terugkeer.

Tussendoor kom je allerlei wetteksten tegen, naast voorschriften voor feesten en offers en lijsten met namen.

2. Poëtische boeken

Deze 5 boeken (Job t/m Hooglied) bevatten gedichten en andere poëtische teksten uit verschillende tijden.

3. Profetische boeken

Deze 17 boeken (Jesaja t/m Maleachi) gaan over wat God vraagt van zijn volk, hoe hij mensen waarschuwt en wat hij belooft. Dit maakt God bekend via profeten. Soms rechtstreeks, soms door middel van een visioen: een soort 'virtual reality' die God laat zien aan de profeet.

Inhoud en opbouw Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament begint met de gebeurtenissen die zich vlak voor de geboorte van Jezus Christus afspelen. Het verhaal gaat over het leven van Jezus, maar er wordt ook verteld over zijn leerlingen die zijn boodschap rondvertelden waardoor er christelijke gemeenten ontstonden. Jezus Christus is het hoofdonderwerp in het Nieuwe Testament en het hart van het christendom: christenen geloven dat er met de komst van Jezus, zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding uit de dood, een nieuwe relatie mogelijk is tussen de mens en God.

Lees ook: Wie is Jezus?

De titel 'Nieuwe Testament' werd in de vroege kerk gebruikt om aan te geven dat deze boeken hoorden bij een nieuwe periode van de geschiedenis, die begon met de komst van Jezus.

 

In het Nieuwe Testament tref je, net als bij het Oude Testament, verschillende soorten boeken aan. Het Nieuwe Testament kun je als volgt indelen:

1. Verhalende boeken

Vier evangeliën (Matteüs t/m Johannes) vertellen over het leven van Jezus op aarde en het boek Handelingen van de Apostelen vertelt over de leerlingen van Jezus die het grote nieuws van Jezus bekendmaken.

2. Brieven

Er zijn 21 brieven (Romeinen tot Judas), gericht aan diverse personen en aan christelijke gemeenten. De meeste (en de bekendste) zijn geschreven door Paulus.

Lees ook: Wie is de apostel Paulus?

3. Profetisch boek

Het Nieuwe Testament bevat maar één profetisch boek (hoewel in sommige van de overige boeken ook wel profetische gedeelten voorkomen): de Openbaring van Johannes. Dit boek bevat enkele korte brieven aan verschillende christelijke gemeenten, maar vooral visioenen die Johannes kreeg op het eiland Patmos.