Gebeden | Welke soorten gebeden staan er in de Bijbel?

Bidden is spreken met God. Je kunt hier meer lezen over bidden. In de Bijbel staan verschillende soorten gebed, we noemen hier de meest voorkomende soorten gebeden. 

Voorbede

Bij voorbede bid je om iets. Je vraagt God bijvoorbeeld om hulp, vergeving of een zegen voor jezelf, voor anderen, of zelfs voor een heel volk. In de Bijbel staan zelfs voorbeelden dat mensen voorbede doen voor hun vijanden.

Een voorbeeld is te vinden in Nehemia 1, waar Nehemia voorbede doet voor de stad Jeruzalem en de Israëlieten. In de Bijbel staan ook verhalen van mensen die vurig bij God pleiten voor iets, deze gebeden worden ook wel smeekgebeden genoemd. Zie bijvoorbeeld 1 Koningen 9:3.  

Dankgebed

In een dankgebed dank je God. Je dankt bijvoorbeeld voor eten, gezondheid, voor zijn goedheid en zorg. Op meerdere plaatsen in de Bijbel worden gelovigen aangespoord om God te danken, zoals bijvoorbeeld in Filippenzen 4:6-7.

Lofprijzing

Door lofprijzing prijs en eer je God om Wie Hij is en wat Hij doet. Veel psalmen zijn lofgezangen aan God.

Belijden

Belijden kan op twee manieren: je belijdt je zonden door tegen God te zeggen wat je fout hebt gedaan en vraagt Hem vergeving. Of je belijdt je geloof in God. Met andere woorden: je zegt tegen God dat je in Hem gelooft en op Hem vertrouwt.

Voorgeschreven gebeden

In de Bijbel staan ook veel voorgeschreven gebeden, denk maar eens aan de psalmen. Deze liederen worden ook nu nog veel gebeden. De christelijke traditie kent zowel voorgeschreven gebeden, zoals het avond - of het morgengebed.   

Zegengebed

Door een zegengebed spreek je over de ander goede dingen uit. Zoals in Numeri 6:24-26: 'Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.'

Het Onze Vader

Het Onze Vader is een bekend gebed dat Jezus leerde aan zijn leerlingen en ook nu nog door veel christenen dagelijks wordt gebeden. Je vindt dit gebed bijvoorbeeld in Matteüs 6:9.

Gebeden rondom de maaltijd 

Gebeden voor de maaltijd komen ook in de Bijbel voor. Zo spreekt Jezus de dankzegging uit voor het brood tijdens het Avondmaal.

Amen 

Vaak eindigt een gebed met het woord Amen. Lees hier meer over de betekenis van Amen.