sluiten

delen op

Marcus 3 ©

313:1-6 Mat. 12:9-14Luc. 6:6-11Weer ging hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand.2Ze letten op hem om te zien of hij die op sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen.3Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand: ‘Kom in het midden staan.’4Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen.5Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei hij tegen de man die in het midden stond: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in.63:6 Mat. 22:15-16Marc. 8:1512:13De farizeeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen.

Jezus, de menigte en zijn leerlingen

73:7-12 Mat. 4:23-2512:15-16Luc. 6:17-19Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer, en een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea8en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar hem toe, omdat ze hadden gehoord wat hij allemaal deed.93:9 Marc. 4:1Luc. 5:1-3Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen.10Allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken, want hij had al veel mensen genezen.113:11 Marc. 1:34Luc. 4:41Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden: ‘Jij bent de Zoon van God!’12Hij sprak hen bestraffend toe, en verbood hun bekend te maken wie hij was.

133:13-19 Mat. 10:1-4Luc. 6:12-16Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar hem toe.14Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; (3:14) Hij stelde twaalf van hen aan als apostel – Andere handschriften lezen: ‘Hij stelde twaalf van hen aan’. ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken.15Ze kregen de macht om demonen uit te drijven.163:16 Mat. 16:17-18Joh. 1:42De twaalf die hij aanstelde, waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf,173:17 Luc. 9:54Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de broer van Jakobus (aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent),18Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon Kananeüs193:19 Mat. 26:25en Judas Iskariot, die hem heeft uitgeleverd.

Jezus, de schriftgeleerden en zijn verwanten

203:20-30 Mat. 12:22-32Luc. 11:14-233:20 Marc. 2:2Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten.21Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren.

223:22 Mat. 9:3410:25Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: ‘Hij is bezeten door Beëlzebul,’ en: ‘Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven.’23Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen: ‘Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven?24Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden;25als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden.26En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet.27Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen.28Ik verzeker u: alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven,293:29 Luc. 12:10maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.’303:30 Joh. 7:20Dit omdat ze gezegd hadden: ‘Hij is bezeten door een onreine geest.’

313:31-35 Mat. 12:46-50Luc. 8:19-21Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten.32Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers (3:32) uw broers – Andere handschriften lezen: ‘uw broers en uw zusters’. staan buiten en zoeken u.’33Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’34Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers.35Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’