sluiten

delen op

Matteüs 4 ©

Jezus in de woestijn

414:1-11 Marc. 1:12-13Luc. 4:1-134:1 Hebr. 2:184:15Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden.24:2 Ex. 34:28Deut. 9:91 Kon. 19:8Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger.3Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’44:4 Deut. 8:3Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’5Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel.64:6 Ps. 91:11-12Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’74:7 Deut. 6:16Jes. 7:12Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’8De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht9en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’104:10 Deut. 6:13Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’11Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

Begin van Jezus’ verkondiging

124:12-17 Marc. 1:14-15Luc. 4:14-154:12 Mat. 14:3Luc. 3:19-20Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea.13Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali.14Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja:154:15-16 Jes. 8:23-9:1‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister:164:16 Luc. 1:78-79Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’174:17 Dan. 2:44Mat. 3:2Marc. 1:15Luc. 4:43Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

184:18-22 Marc. 1:16-20Luc. 5:1-11Joh. 1:35-42Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers.19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’20Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem.21Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen22en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.

234:23 Mat. 9:35Marc. 1:39Luc. 4:14-15,43-44Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.244:24 Marc. 6:54-56Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen.25En grote groepen mensen volgden hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.