sluiten

delen op

Het evangelie volgens Marcus ©

111:1-8 Mat. 3:1-12Luc. 3:1-17Joh. 1:6Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. (1:1) Jezus Christus, Zoon van God – Andere handschriften lezen: ‘Jezus Christus’.

21:2 Mal. 3:1Mat. 11:10Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. 31:3 Jes. 40:3Joh. 1:23Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’ 41:4 Marc. 11:30Hand. 13:2419:4Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging (1:4) toen Johannes de Doper naar de woestijn ging – Andere handschriften lezen: ‘toen Johannes in de woestijn doopte’. en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.5Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.61:6 2 Kon. 1:8Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.71:7 Joh. 1:26-27Hand. 13:25Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken.81:8 Joh. 1:33Hand. 1:5Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

91:9-13 Mat. 3:13-4:11Luc. 3:21-224:1-13In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.101:10 Joh. 1:32Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen,111:11 Ps. 2:7Jes. 42:1Mat. 12:1817:5Marc. 9:7Luc. 9:35Hebr. 1:55:5en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

12Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in.13Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.

141:14-20 Mat. 4:12-22Luc. 4:14-151:14 Marc. 6:17-18Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde.151:15 Dan. 2:44Mat. 3:2Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen

161:16-20 Mat. 4:18-22Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers.17Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’18Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.19Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten,20en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.

Een nieuwe leer met gezag

211:21-28 Luc. 4:31-37Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen.221:22 Mat. 7:28-29Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden.23Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde:241:24 Mat. 8:29Joh. 6:69‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’25Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’26De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw.27Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’28Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea.

291:29-39 Mat. 8:14-17Luc. 4:38-44Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes.30Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar.31Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.

32’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe;33alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld.34Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.

35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.36Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna,37en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’38Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’

391:39 Mat. 4:239:35Luc. 4:43-44In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.401:40-45 Mat. 8:1-4Luc. 5:12-16Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’41Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’42En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein.431:43-44 Mat. 9:30Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing:441:44 Lev. 14:1-32‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’45Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.