sluiten

delen op

Matteüs 3 ©

Optreden van Johannes de Doper

313:1-17 Marc. 1:1-11Luc. 3:1-223:1-12 Joh. 1:19-343:1 Joh. 1:6In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde:23:2 Dan. 2:44Mat. 4:1710:7Marc. 1:15Luc. 4:43‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’33:3 Jes. 40:3Joh. 1:23Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’43:4-5 Mat. 11:7-103:4 2 Kon. 1:8Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing.5Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe,6en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.

73:7 Mat. 12:3423:33Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel?8Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn,93:9 Joh. 8:33en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!103:10 Mat. 7:19De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.113:11 Mat. 11:3Joh. 1:15,26-27,33Hand. 1:513:2519:4Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;123:12 Mat. 13:30hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.’

133:13-17 Marc. 1:9-11Luc. 3:21-22Joh. 1:32-34Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden.14Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’15Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in.163:16 Jes. 11:2Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde.173:17 Ps. 2:7Jes. 42:1Mat. 12:1817:5Marc. 9:7Luc. 9:35En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’