sluiten

delen op

Christelijke feesten

In het Oude Testament had God voorschriften gegeven aan zijn volk Israël om jaarlijks een aantal feesten te houden. In het Nieuwe Testament worden geen feesten voorgeschreven voor de christelijke kerk. Toch worden er ook in de kerken christelijke feesten gevierd. We behandelen de christelijke feesten die door de meeste kerken gevierd worden in de volgorde van het kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar

Het kerkelijk of liturgisch jaar loopt niet gelijk met ons kalenderjaar. begint met de eerste zondag van de advent, de zondag tussen 27 november en 3 december. Er zijn verschillen tussen de verschillende kerken wat betreft de feesten die gevierd worden, maar een aantal feesten wordt zowel in de Rooms Katholieke als in de (meeste) protestantse en evangelische kerken gevierd. Hieronder volgt een beknopte weergave van die feesten.

Advent

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest, wordt de geboorte van Jezus herdacht en zijn wederkomst verwacht. Eenvoudig gezegd beslaat advent de periode van vier zondagen voor Kerst tot aan kerstavond, 24 december. Op de eerste adventszondag begint het liturgisch of kerkelijk jaar.

De naam komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. Wanneer de gewoonte om de adventsperiode in acht te nemen ontstaan is, kan niet met zekerheid gezegd worden. Advent wordt voor het eerst vermeld in een boek van Gregorius van Tours (538-594). Meer over Advent ...

Kerst

Kerstmis (veelal zo aangeduid door rooms-katholieken), kerst(feest) (veelal zo aangeduid door protestanten) of het geboortefeest van de Heer is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar.

Met Kerst vieren christenen wereldwijd de geboorte van Jezus Christus, zoals beschreven in de evangeliën van Lucas en Matteüs.

Het kerstfeest wordt in de westers-christelijke wereld en in sommige Kerken van het Oosters christendom gevierd op 25 december. In die Oosterse kerken die de Juliaanse kalender gebruiken voor de liturgische kalender (zoals de Russisch-orthodoxe Kerk en de Ethiopisch-orthodoxe Kerk), wordt het 13 dagen later gevierd. In veel streken zijn er tevens speciale vieringen op de avond ervoor (kerstavond, middernachtsmis) en/of op de dag erna. In West-Europa wordt 25 december als eerste kerstdag en 26 december als tweede kerstdag beschouwd. Meer over Kerst ...

Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd (ook wel de Vasten of Lijdenstijd genoemd) is een van oorsprong Rooms Katholiek gebruik ter voorbereiding op het paasfeest. Deze periode begint op Aswoensdag en wordt voorafgegaan door de Vastenavond en carnaval. Het is een periode van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk.

Alhoewel er zesenveertig dagen verlopen tussen Aswoensdag en Pasen (einde van de vastentijd) wordt er traditioneel (binnen de Katholieke Kerk, de praktijk in de Orthodoxe kerk wijkt enigszins af) niet gevast op de zes zondagen tijdens die periode waardoor je op veertig dagen uitkomt.

De Protestantse kerk kent deze traditie niet, maar voor veel leden is het een tijd van bezinning en versobering, een tijd om de stilte te zoeken en terug te keren naar God, persoonlijk of ook wel gezamenlijk. En om van daaruit in beweging te komen voor de ander.

De lijdenstijd heeft door de eeuwen heen vele componisten geïnspireerd. In Nederland zijn er traditioneel veel uitvoeringen van werken van Johann Sebastian Bach: de Matthäus Passion, de Johannes Passion en cantates.

Goede week

De Goede Week (ook wel Stille Week, Heilige Week, Grote Week of lijdensweek genoemd) is in het christendom de naam voor de week vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten of Veertigdagentijd. In deze dagen tot en met Pasen worden alle gebeurtenissen herdacht die plaats vonden in de laatste week van het leven van Jezus en de kern van het christelijk geloof vormen: het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus.

De Goede Week (met name Goede Vrijdag) en Pasen worden daarom in het algemeen beschouwd als de belangrijkste feesten, al wordt Kerstmis, tenminste in het Westen, door het volk veel uitbundiger gevierd.

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgota nabij de stad Jeruzalem. Jezus stierf volgens de Bijbel door de kruisdood, nadat hij door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus op aandrang van het sanhedrin, de Joodse hoge raad, hiertoe was veroordeeld. De gebeurtenissen worden beschreven in alle vierde nieuwtestamentische evangeliën.

Goede vrijdag wordt in de protestantse kerk gevoerd met een kerkdienst met zeer ingetogen karakter. In de Rooms Katholieke en Orthodoxe tradities zijn er wel uitgebreide liturgieën voor deze dag. Meer over Goede Vrijdag ...

Pasen

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen vieren deze dag dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging.

In de loop der jaren zijn veel non-religieuze culturele elementen toegevoegd aan het feest waardoor het een belangrijk seculier feest is geworden. Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag, die worden aangeduid als eerste en tweede paasdag of paaszondag en paasmaandag.

Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse Pesach, hoewel in de loop der tijd deze twee feesten niet meer standaard op dezelfde datum gevierd worden. Meer over Pasen ...

Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag herdenkt de christelijke kerk dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn vader in de hemel, veertig dagen na zijn opstanding uit de dood. De dag is verbonden met de zorg van Christus voor degenen die in hem geloven (Hebreeën 4:15,16), met de opdracht om het evangelie te verkondigen (Matteüs 28:18-20) en met de belofte van de terugkeer van Jezus (Handelingen 1:11).

In veel kerken wordt die dag een speciale dienst gehouden.

Pinksteren

Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde persoon van de Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de volgelingen van Jezus. Na diens dood op Goede Vrijdag en zijn opstanding met Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen (tot Hemelvaart) steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hun nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Op de veertigste dag na Pasen (waarbij volgens Joodse traditie Pasen zelf wordt meegeteld; in sommige kerken wordt gezegd: de veertigste dag van Pasen) liet Jezus zijn volgelingen alleen en ging hij naar de hemel. Maar hij beloofde, dat hij de Geest van God, de Heilige Geest, zou sturen om hen te leiden en de kracht te geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag na/van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de Jezus’ volgelingen.

Het woord Pinksteren komt van het Griekse Pentèkostè, dat vijftig betekent. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke kerk gemarkeerd. Pinksteren zou je dus ook de eerste christelijke opwekking kunnen noemen. Meer over Pinksteren ...

Allerheiligen

Allerheiligen is een christelijk feest dat op 1 november valt en gevierd wordt onder katholieken en anglicanen. Ook de Oosters-orthodoxe Kerk kent het feest, maar op de eerste zondag na Pinksteren. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.

Allerzielen

Allerzielen, een gedenkdag uit de westerse Rooms Katholieke traditie, wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen wordt er een mis opgedragen om te bidden voor de zielen die naar Rooms Katholiek inzicht nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur verblijven. De nabestaanden plaatsen ter nagedachtenis aan hun overledenen bloemen op de graven.

Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. De naam Allerzielen kreeg deze gedenkdag in de 13e eeuw.

In de Protestantse kerk kent men wel een gedenkdag voor de overledenen. Die wordt gehouden op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, de zondag voor advent. Dan worden met name degenen herdacht die dat jaar overleden zijn.

Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo