sluiten

delen op

Lucas 2 ©

De geboorte van Jezus

21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.4Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde,52:5-7 Mat. 1:18-25om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:112:11 Hand. 2:36Filip. 3:20vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, (2:11) de messias – Zie de noot bij Matteüs 2:4. de Heer.12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:142:14 Jes. 6:3Luc. 19:38‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ (2:14) en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft – Andere handschriften lezen: ‘en vrede op aarde; hij vindt vreugde in de mensen’. 15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden,19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

212:21 Lev. 12:3Luc. 1:31Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Toewijding van Jezus in de tempel

22Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden,232:23 Ex. 13:2,12zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’242:24 Lev. 12:6-8Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.

25Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem.26Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien.27Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,28nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:29‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. 302:30-31 Jes. 52:10Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 31die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 322:32 Jes. 40:542:649:6Hand. 13:47een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 33Zijn vader en moeder (2:33) Zijn vader en moeder – Andere handschriften lezen: ‘Jozef en zijn moeder’. waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd.34Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt,35en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’

36Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd,37en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden.38Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

392:39 Mat. 2:23Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret.40Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.

De twaalfjarige Jezus in de tempel

412:41 Ex. 12:1-27Deut. 16:1-8Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem.42Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht.43Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders (2:43) zijn ouders – Andere handschriften lezen: ‘Jozef en zijn moeder’. het wisten.44In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken.45Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken.46Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde.47Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.48Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’49Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’50Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei.51Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart.522:52 1 Sam. 2:26Spr. 3:4Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.