sluiten

delen op

Het evangelie volgens Matteüs ©

111:1-17 Luc. 3:23-38Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.

2Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers,31:3 Gen. 38:29-30Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram,4Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon,51:5 Joz. 6:25Ruth 4:13-17Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï,61:6 2 Sam. 11:312:24Isaï verwekte David, de koning.

David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria,7Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf,8Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia,9Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia,10Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia,111:11 2 Kon. 24:14-152 Kron. 36:10Jer. 27:20Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap.

12Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel,13Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor,14Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud,15Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob,16Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.

17Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties.

181:18 Luc. 1:27De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.19Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.20Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.211:21 Ps. 130:8Luc. 1:312:21Hand. 4:12Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’22Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd:231:23 Jes. 7:14‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.24Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw,25maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.