sluiten

delen op

De Bijbel voor Joden, christenen en moslims

De Bijbel is een belangrijk boek voor alle drie grote monotheïstische godsdiensten (die geloven in het bestaan van één god): jodendom, christendom en islam.

Jodendom

De Bijbel is geschreven door Joden, op de boeken van Lucas na (Evangelie volgens Lucas, Handelingen der apostelen). Dat is niet zo vreemd, omdat God het Joodse volk verkoren heeft om zijn eigen volk te zijn (zonder daarmee de andere volken te diskwalificeren). De Bijbel bevat de geschiedenis van de mensheid in zoverre die van belang is om het verhaal van Gods keuze voor zijn volk te begrijpen. Ook maakt God bekend wat hij van de mensen, in het bijzonder van zijn eigen volk verwacht: Hij geeft hen zijn wetten en verwacht van hen, dat zij die naleven. Maar God geeft hen ook allerlei beloften over de vredige en heilrijke toekomst die hen wacht als Gods Koning, door de Joden aangeduid als Messias (de gezalfde), zal regeren. De Joden hebben de woorden die God tot hen sprak door profeten als Mozes, David en Jesaja en anderen opgeschreven en de eeuwen door nauwkeurig overgeleverd. En ze spanden zich in om zo nauwkeurig mogelijk de wetten die God gegeven had na te leven.

Christendom

In het tweede gedeelte van de Bijbel gaat het over Jezus, een Joodse timmerman, die op 30-jarige leeftijd gaat optreden als rabbi, rondreizend prediker. Hij vertelt dat Gods Koninkrijk nabij is. Velen zien in hem de beloofde Messias en noemen hem ook zo. Het Griekse woord voor Messias (gezalfde) is Christus.

De Joodse leiders erkennen hem niet als zodanig en laten hem door de Romeinen uit de weg ruimen: hij wordt veroordeeld en sterft als misdadiger aan een kruis. Maar zijn volgelingen, die later christenen genoemd zouden worden, zijn er getuige van, dat hij na 3 dagen is opgestaan uit de dood. Hij ontmoette hen geregeld gedurende 40 dagen, waarin hij met hen sprak over het koninkrijk dat zou komen, hoewel zij niet te horen kregen, wanneer dat zou zijn.

Een aantal van zijn volgelingen schreven boeken en brieven die verzameld zijn in het Nieuwe Testament. En christenen bestuderen tot op de dag van vandaag de Bijbel, omdat ze onderkennen dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament getuigen van Jezus. In de Bijbel ontmoeten ze Jezus!

Jezus heeft niet zoals in het Oude Testament allerlei regels en voorschriften gegeven voor het dagelijks leven. Hij overtuigde zijn volgelingen ervan, dat al die regels op één ding neerkwamen: heb God lief boven alles en de naaste als jezelf.

Islam

Voor veel christenen is het niet echt bekend, dat moslims ook iets met de Bijbel hebben. Maar in Soera 4 van de Koran wordt gezegd, dat je dwaalt als je de Boeken van God verwerpt. Die boeken zijn:

  • het boek van Abraham, dat echter verloren is gegaan
  • de Torah (tawrath) van Mozes
  • de Psalmen (zabur) van David
  • het Evangelie (indjil) van Jezus Christus
  • de Koran

Grote delen van de Bijbel zijn dus ook voor hen belangrijk, ook al plaatst de Islam met name veel kanttekeningen bij de persoon van Jezus, die wel gezien wordt als profeet, maar niet als Zoon van God of de verlosser die zijn leven gaf op het kruis tot redding van zondaren. Maar de verhalen over de schepping, de roeping van Abraham en de wetgeving op de Sinaï, die 10 geboden, zijn voor hen wel degelijk belangrijk. De Bijbel, zoals uitgelegd door de Islam ....

Een gemeenschappelijke wet

Uit bovenstaande is duidelijk, dat zowel Joden als christenen als moslims, naast hun eigen specifieke regels en gedragsnormen, de wet van God, de Tien Geboden, onderschrijven. Volgens Jezus is die wet samen te vatten in één regel: God en elkaar liefhebben; de ander zo behandelen als je zelf behandeld zou willen worden. Maar het is ook duidelijk, dat Joden, christenen en moslims op dat punt nog veel van Jezus moeten leren..

Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo