Zonde tegen de heilige Geest

Jezus zegt dat er een zonde is die niet vergeven kan worden, de zonde tegen de heilige Geest. Wat is deze zonde?

 

In Matteüs 12:31-32 zegt Jezus: 'Daarom zeg Ik u: Elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.' (Zie ook: Marcus 3:28-30 en Lucas 12:10).

Het goede nieuws van God is dat al onze fouten vergeven kunnen worden dankzij Jezus’ dood en opstanding. Daarom is deze uitspraak van Jezus opvallend. Waarom kan een zonde tegen de heilige Geest niet worden vergeven?

Ontkennen van het werk van de heilige Geest

Laten we eerst kijken naar de context waarin Jezus dit zegt. Jezus heeft het over het ontkennen van het werk van de heilige Geest. Je zegt dus eigenlijk dat niet God, maar de duivel de eer verdient voor wat God doet. Vanaf Matteüs 12:22 is Jezus in gesprek met de farizeeën die ontkennen dat Gods Geest aan het werk is door Jezus. Vlak daarvoor heeft Jezus in hun bijzijn een bezetene bevrijd van boze geesten. Dat deed Jezus ‘door de heilige Geest’ (Matteüs 12:28). De heilige Geest bevrijdde deze man door Jezus heen. De farizeeën zeggen vervolgens dat deze bevrijding het werk is van Beëlzebul, de leider van de boze geesten. Hiermee beledigen zij dus de heilige Geest.  

Niet luisteren naar de heilige Geest

De zonde tegen de heilige Geest is dus het werk van de heilige Geest ontkennen of zelfs aan het kwaad toeschrijven. Terwijl je eigenlijk weet dat het God is, die aan het werk is. Jezus toonde de farizeeën steeds weer met wonderen en door zijn onderwijs dat God met Hem was, en toch weigerden ze in Hem te geloven. Daarom beschuldigt Jezus hen van het kwaadspreken over de heilige Geest. Laster tegen de heilige Geest betekent dus dat je voortdurend niet naar de overtuigende kracht van de heilige Geest luistert (zie bijvoorbeeld ook Handelingen 7:51). 

Verzet tegen de heilige Geest

God wil elke zonde, groot of klein, vergeven! Maar het moedwillig en volhardend verzetten tegen de heilige Geest, zorgt ervoor dat iemand niet vergeven kan worden. Hoe graag God deze persoon ook zou willen vergeven! Vergeving van zonden is mogelijk door het offer van Jezus. Als iemand niet gelooft dat Jezus dit heeft gedaan, kan hij niet vergeven worden. Iemand luistert dan niet naar de heilige Geest, die overtuigt van zonde. Iemand die doelbewust tegen de heilige Geest ingaat, en zich niet bekeert, beledigt God zelf.

Angst voor zonde tegen de heilige Geest

Als je bang bent dat je gezondigd hebt tegen de Heilige Geest, ben je al overtuigd van zonde. Je kan daarom vergeving vragen, en zult deze ook krijgen: je luistert dan immers naar de heilige Geest. Als je hiervoor open staat, heb je deze fout dus niet gedaan. Iemand die deze wel zonde begaan heeft, zal er nooit last van krijgen, of zich er niet druk over maken.

Meer weten? 

In dit artikel legt auteur Roeland Klein Haneveld goed uit wat je kunt doen als je last hebt schuldgevoelens omdat je denkt dat je hebt gezondigd tegen de heilige Geest.