Gebedsgenezing | Wat zegt de Bijbel?

Gebedsgenezing is de genezing van een lichamelijke of psychische ziekte doordat een genezer of voorganger, geïnspireerd door geloof, voor de zieke heeft gebeden. Iemand zit bijvoorbeeld al jaren in een rolstoel vanwege een spierziekte, de dokters hebben de hoop opgegeven. Totdat iemand met een speciale gave voor de zieke bidt en hem door de kracht van God geneest. Kortom: een wonder. Wat zegt de Bijbel over gebedsgenezing?

Gebedsgenezing in de Bijbel

In Zijn leven genas Jezus vele mensen, zoals de blinde Bartimeüs en de bloedvloeiende vrouw. Toen Jezus de aarde verliet, gaf Hij aan zijn discipelen ook deze opdracht mee. ‘(…) genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: het koninkrijk van God heeft jullie bereikt’ (Lucas 10:9). In Handelingen 3 lezen we dat Petrus en Johannes een man genezen van zijn verlamdheid, in de naam van Jezus Christus van Nazaret (vers 6). In 1 Korintiërs 12 wordt genezen een gave van de Geest genoemd (vers 9). Het is iets wat gelovigen niet uit eigen kracht kunnen, maar wat ze krijgen van God; het gaat het menselijk verstand te boven.

Gebedsgenezing vandaag

Gebedsgenezing is niet alleen iets van vroeger; ook nu komt het voor. Misschien ken je wel voorbeelden uit je persoonlijke omgeving. Het gebeurt binnenshuis en op kleine schaal in sommige kerkelijke gemeenschappen, maar ook grootschalig, in het openbaar; er zijn gebedsgenezingsdiensten waar duizenden mensen op afkomen, waar bijvoorbeeld de evangelist Jan Zijlstra van bekend is geworden. Het is een prachtig wonder van God als je wordt genezen van je ziekte. Toch wordt niet iedereen beter die een beroep doet op iemand met de gave van gebedsgenezing, of komen na een tijd na de ‘genezing’ de klachten weer terug.

Sommige christenen zijn ervan overtuigd dat God iedereen kan en wil genezen, en als dat niet gebeurt, het bijvoorbeeld aan de mate van je persoonlijke geloof ligt. Anderen staan wat sceptischer tegenover gebedsgenezing(diensten). De Bijbel zegt dat het gebed tot God veel kracht heeft: ‘Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet’ (Jacobus 5:16).