De symboliek van Openbaring

Het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, zit vol met symboliek die vaak moeilijk te begrijpen is. 

De auteur van het boek, Johannes, gebruikt de symbolen, omdat: 

  1. Veel van de gebruikte beelden staan ook in profetische boeken als Daniël, Ezechiël en Zacharia. Daar wordt dus naar verwezen. 
  2. Sommige geestelijke dingen bijna onmogelijk met gewone mensenwoorden te beschrijven zijn. 
  3. Soms worden dingen letterlijk bedoeld en soms figuurlijk. Wanneer er bijvoorbeeld over sterren wordt gesproken gaat het de ene keer over de sterren van het heelal (Openbaring 12:1) en de andere keer over engelen (Openbaring 9:1).
  4. Soms wordt in Openbaring de symbolen uitgelegd, soms was de symboliek bekend bij de mensen in die tijd. 

Getallen

144.000 gelovigen

In Openbaring is sprake van getallensymboliek. Er zijn veel verschillende meningen over bijvoorbeeld de ‘144.000’ heiligen van hoofdstuk 7 en 14. Zijn dat letterlijk 144.000 mensen, of is dit een symbolische omschrijving van een grote groep mensen? En om welke mensen gaat het dan? Duizend heeft de symbolische waarde van heel veel. Twaalf staat voor volheid. En zo zou je het getal 144.000 dus kunnen invullen als ‘een volheid’ keer ‘een volheid’ keer ‘heel veel’. 

Duizend jaar

Ook over de periode van duizend jaar waarin de duivel is geketend (Openbaring 20:2-7) wordt heel verschillend gedacht. Gaat het hier letterlijk over duizend jaar of is het een aanduiding van een lange periode? Het is wel heel opvallend dat bepaalde getallen steeds weer terugkomen. Let maar eens op de getallen drie, vier, zeven, twaalf, honderdvierenveertig en duizend.

Sterren

Een deel van de symboliek wordt door Openbaring zelf uitgelegd. Wanneer Johannes Jezus Christus voor zich ziet staan, heeft hij in zijn rechterhand zeven sterren (Openbaring 1:16). Verderop wordt dan uitgelegd dat deze zeven sterren de engelen van de zeven gemeenten zijn (Openbaring 1:20).

Draak

Johannes ziet een vuurrode draak met zeven koppen en tien horens (Openbaring 12:3). Dit blijkt over de duivel te gaan (Openbaring 12:9).

Sprinkhanen

In hoofdstuk 9 ziet Johannes een enorme hoeveelheid sprinkhanen. Als je de omschrijving van deze sprinkhanen leest, waar ze vandaan komen en wie hun koning is, wordt duidelijk dat het hier om demonische geesten gaat. 

Wit steentje

In Openbaring 2:17 wordt een wit steentje beloofd aan wie overwint. In de Atheense rechtspraak gaf de jury zijn oordeel weer met een zwart steentje (schuldig) of een wit steentje (vrijspraak). 

Bijbelse beelden

En worden ook veel Bijbelse beelden gebruikt. De plagen die in de hoofdstukken 815 en 16 worden genoemd, zij dezelfde als die in Egypte, waarover in Exodus wordt verteld. De wezens die uit de zee komen, zien we ook in Daniël; en Ezechiël en Jesaja spreken over de bijzondere wezens die bij de troon van God zitten en hem eren.

Openbaring wil christenen aanmoediging om vol te houden, ook als het moeilijk is. Openbaring laat zien dat er een strijd is tussen goddelijke en tegen-goddelijke machten, maar dat God zal winnen. De schrijver wil duidelijk maken dat je hoop en moed mag hebben omdat er na de ‘barensweeën’ van moeilijke tijden, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ‘geboren’ zullen worden.