sluiten

delen op

De symboliek van Openbaring

Moeilijk te begrijpen

Openbaring is bepaald niet een boek dat je zomaar in één adem uitleest. Het boek zit vol met symboliek die vaak moeilijk te begrijpen is. Dat komt in de eerste plaats omdat je niet vertrouwd bent met het, vaak symbolische, taalgebruik van profeten. Veel van de hier gebruikte beelden zijn terug te vinden in boeken als Daniël, Ezechiël en Zacharia. In de tweede plaats wil Johannes dingen beschrijven die bijna onmogelijk met gewone mensenwoorden te beschrijven zijn. Een andere moeilijkheid is dat dingen soms letterlijk bedoeld zijn en soms figuurlijk. Wanneer er bijvoorbeeld over sterren wordt gesproken gaat het de ene keer over de sterren van het heelal (12:1) en de andere keer over engelen (9:1). Vaak kun je wel uit het tekstverband opmaken of je de getallen, figuren of beelden wel of niet letterlijk moet nemen.In Openbaring is sprake van getallensymboliek. Er zijn veel verschillende meningen over bijvoorbeeld de '144.000' heiligen van hoofdstuk 7 en 14. Zijn dat er letterlijk 144.000 of is dit een symbolische omschrijving van een grote groep mensen? En om welke mensen gaat het dan? Duizend heeft de symbolische waarde van heel veel. Twaalf staat voor volheid. En zo zou je het getal 144.000 dus kunnen invullen als 'een volheid' maal 'een volheid' maal 'heel veel'. Ook over de periode van duizend jaar waarin de duivel is geketend (20:2-7) wordt heel verschillend gedacht. Gaat het hier letterlijk over duizend jaar of is het een aanduiding van een lange periode? Het is wel heel opvallend dat bepaalde getallen steeds weer terugkomen. Let maar eens op de getallen drie, vier, zeven, twaalf, honderdvierenveertig en duizend.

Draken en sprinkhanen

Een deel van de symboliek wordt door Openbaring zelf uitgelegd. Wanneer Johannes Jezus Christus voor zich ziet staan, heeft hij in zijn rechterhand zeven sterren (1:16). Verderop wordt dan uitgelegd dat deze zeven sterren de engelen van de zeven gemeenten zijn (1:20). Later ziet Johannes een vuurrode draak met zeven koppen en tien horens (12:3). Als je doorleest blijkt het over de duivel te gaan (12:9). Ook kan uit de omschrijving van bepaalde wezens of symbolen worden opgemaakt waar het om gaat. In hoofdstuk 9 ziet Johannes een enorme hoeveelheid sprinkhanen tevoorschijn komen. Als je de omschrijving van deze sprinkhanen leest, waar ze vandaan komen en wie hun koning is, wordt duidelijk dat het hier om demonische geesten gaat. Andere symboliek kan worden begrepen als je bepaalde gebruiken uit die tijd kent. In 2:17 wordt bijvoorbeeld een wit steentje beloofd aan wie overwint. Je moet dan maar net weten dat dat uit de Atheense rechtspraak komt, waar de jury zijn oordeel weergaf met een zwart steentje (schuldig) of een wit steentje (vrijspraak). En dan zijn er ook nog de vele bijbelse beelden die gebruikt worden. De plagen die in de hoofdstukken 8, 15 en 16 voorzegd worden, komen bijvoorbeeld overeen met die in Egypte, waarover in Exodus wordt verteld. De wezens die uit de zee komen, zien we ook in Daniël; en Ezechiël en Jesaja spreken over de bijzondere wezens die bij de troon van God zitten en hem eren.Openbaring is niet bedoeld als een soort theologische puzzel, maar als een aanmoediging voor christenen om te volharden, ook als het moeilijk is. Openbaring vertelt dat er een strijd zal zijn tussen goddelijke en tegen-goddelijke machten, maar dat God zal winnen. Het is niet een genadeloos draaiboek van Gods oordeel over deze wereld: de schrijver wil duidelijk maken dat God de touwtjes in handen heeft en dat je hoop en moed mag putten uit het feit dat, ondanks de 'barensweeën' waar de wereld in verkeert, er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 'geboren' zullen worden.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo