sluiten

delen op

Johannes 4 ©

Gesprek met een Samaritaanse vrouw

414:1 Joh. 3:22Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes2– Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –,3verliet hij Judea en ging weer naar Galilea.4Daarvoor moest hij door Samaria heen.54:5 Joz. 24:32Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had,6waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur .7Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’8Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen.94:9 Ezra 4:1-5Mat. 10:5Luc. 9:52-53De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.104:10 Joh. 7:37-39Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’11‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen?124:12 Joh. 8:53U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’13‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus,144:14-15 Joh. 6:34-354:14 Jes. 58:11‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’15‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’16Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’17‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus,18‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’19Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!20Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’21‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.224:22 Rom. 9:4Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden.23Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden,24want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’25De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’264:26 Joh. 9:37Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’

27Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’28De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar:29‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’30Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe.

31Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet iets eten.’32Maar hij zei: ‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’33‘Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze tegen elkaar.344:34 Joh. 5:306:38-40Hebr. 10:5-9Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.35Jullie zeggen toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst!36De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren.37Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait.38Ik stuur jullie eropuit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’

39In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’40Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen.41Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei;424:42 1 Joh. 4:14ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’

Genezing in Kana

43Na die twee dagen trok Jezus verder naar Galilea,444:44 Mat. 13:57Marc. 6:4Luc. 4:24want hij had zelf gezegd dat een profeet in zijn vaderland niet wordt geëerd.454:45 Joh. 2:23Toen hij in Galilea kwam, ontvingen de mensen hem gastvrij; ze hadden alles gezien wat hij op het feest in Jeruzalem gedaan had, want daar waren ze zelf bij geweest.464:46-54 Mat. 8:5-13Luc. 7:1-104:46 Joh. 2:1-11Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar hij van water wijn had gemaakt.

Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens zoon ziek was.47Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen.484:48 Joh. 20:25Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’49Maar de hoveling drong aan: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’50‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg.51En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was.52Hij vroeg hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na de middag, is de koorts verdwenen.’534:53 Hand. 16:31De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had: ‘Uw zoon leeft.’ Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten.54Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; het was zijn tweede wonderteken.