sluiten

delen op

Romeinen 4 ©

Abraham

41Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham?2Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God,34:3 Gen. 15:6Gal. 3:6Jak. 2:23want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’4Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst maar als een recht.5Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard.6Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard zonder dat hij enige verdienste heeft:74:7-8 Ps. 32:1-2‘Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt;8gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt.’94:9 Gen. 15:6Gal. 3:6Jak. 2:23Prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid.10Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? Het laatste, toen hij nog niet besneden was.114:11-12 Gen. 17:10-11Rom. 3:30De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen.12En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat.134:13 Gen. 12:717:4-6Gal. 3:29Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt.144:14 Gal. 3:18Als men op grond van de wet erfgenaam zou zijn, zou het geloof zijn betekenis hebben verloren en de belofte zijn ontkracht.154:15 Rom. 5:137:8De wet maakt namelijk alleen dat God straft, want zonder wet is er ook geen overtreding.164:16 Gal. 3:7Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen omdat ze een gave van God moest zijn, want alleen zo kon ze voor heel het nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook voor wie op God vertrouwt zoals Abraham, die de vader van ons allen is.174:17 Gen. 17:52 Kor. 1:9Er staat immers geschreven: ‘Ik heb je een vader van vele volken gemaakt.’ En hij is dit ten overstaan van God, op wie hij vertrouwde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat.184:18 Gen. 15:5Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’194:19 Gen. 17:17En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer honderd jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was.20Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God.21Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd,224:22 Rom. 4:3,9en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.23En dit is niet alleen voor hem geschreven,244:24 1 Petr. 1:21maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt:254:25 Jes. 53:5,11-12hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.