sluiten

delen op

Efeziërs 4 ©

Christus als fundament

414:1-4 Filip. 1:27Kol. 3:12-15Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen:2wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft:4één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping,54:5-6 1 Kor. 8:6één Heer, één geloof, één doop,6één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

74:7 Rom. 12:3Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft.84:8 Ps. 68:19Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.’9‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde?10Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen.114:11-12 Rom. 12:64:11 1 Kor. 12:28En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren,12om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd,13totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.144:14 1 Kor. 14:20Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen.15Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.164:16 Kol. 2:19Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

174:17-18 Kol. 1:21Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden.184:18 Rom. 1:211 Petr. 4:3In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben.194:19 Rom. 1:241 Petr. 1:14Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken.20Maar zo hebt u Christus niet leren kennen!21U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk224:22-24 Kol. 3:5-10dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen,234:23 Rom. 12:2dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden244:24 Gen. 1:26en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

Het nieuwe leven

254:25 Zach. 8:161 Kor. 12:12Kol. 3:9Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen.264:26 Ps. 4:5Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid,274:27 2 Kor. 2:11geef de duivel geen kans.284:28 Hand. 20:351 Tes. 4:11Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft.294:29 Jak. 3:10-12Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.304:30 Jes. 63:10Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.314:31 Kol. 3:8Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.

324:32 Mat. 6:1Kol. 3:13Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.