sluiten

delen op

De brief aan de Efeziërs ©

111:1 Hand. 18:19-2119:1Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus.2Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer.

Lof en dank

31:3 2 Kor. 1:3Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.

41:4 2 Tes. 2:13In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,5en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden,6tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

71:7 Rom. 3:24Ef. 2:7Kol. 1:14In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade8die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht9-101:9-10 Kol. 1:16dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

111:11 Jes. 46:10In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld12om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.

131:13-14 2 Kor. 1:221:13 Ef. 4:30Kol. 1:5In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is14als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

151:15-16 Kol. 1:3-4,9Filem. 41:15 Rom. 1:8Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen,16dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden.171:17 1 Joh. 5:20Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.18Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen,19en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.201:20 Ps. 110:1Marc. 16:19Hand. 2:34-35Kol. 3:1Hebr. 10:12Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,21hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.221:22 Ps. 8:71 Kor. 15:27Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk,231:23 Kol. 1:18die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.