sluiten

delen op

Wat is Pinksteren?

Op de 50ste dag na Pasen is het Pinksterfeest, altijd op zondag en maandag. Dit was net als Pasen oorspronkelijk een Joods feest, het Wekenfeest, 50 dagen na Pesach. In Handelingen 2 wordt beschreven wat de volgelingen van Jezus op deze Pinksterdag overkwam. Om 9 uur ’s morgens zijn ongeveer 120 volgelingen van Jezus bij elkaar in Jeruzalem. Plotseling was het alsof een enorme windvlaag door het huis waaide en op hun hoofden vertoonden zich ‘tongen als van vuur’ en ze begonnen door de Geest de grote daden van God te verkondigen in (voor hen) vreemde talen – te verstaan voor de vele bezoekers uit de hele wereld die voor het Wekenfeest naar Jeruzalem gekomen waren.

Pinksteren als start van de kerk

Deze gebeurtenis wordt wel gezien als het startpunt, de geboorte, van de kerk. Immers, vele jaren later zou Paulus schrijven, dat door de Heilige Geest alle gelovigen tot één lichaam verbonden werden. De gebeurtenissen van het begin komen in het boek Handelingen een paar keer voor. De eerste keer waren er alleen Joden aan wie de boodschap van Jezus voor het eerst werd verkondigd. Later kwamen er andere volken bij. Het was alsof God zijn eigen volk, de Joden, een teken wilde geven dat een profetie van Jesaja in vervulling ging. Die had gezegd, dat Gods toorn Israël zou treffen om hun ongerechtigheden en dat God daarbij de talen van de volken zou spreken (Jesaja 28).

Oude Testament en Pinksteren

De oorspronkelijke instelling van dit feest in het Oude Testament maakt duidelijk dat het om een oogstfeest ging: het begin van de tarweoogst. De eerste rijpe tarwe werd verwerkt tot twee met zuurdesem gebakken broden, die de Heer werden aangeboden. Volgens sommige uitleggers is dit een symbolische verwijzing naar de tijd, dat Joden en heidenen samen in geloof God aanbidden en met God verzoend worden. Dat is in elk geval wel een symboliek die in de Joodse viering naar voren komt in de lezing van het boek Ruth, een prachtige idylle waarin de heidense vrouw Ruth voor God kiest en wordt ingelijfd bij Israël. Meer over het Wekenfeest ...

Vieringen

In de kerkdiensten met Pinksteren wordt vanzelfsprekend stilgestaan bij de uitstorting van de Heilige Geest. Maar terwijl het in de vroege Middeleeuwen een zeer belangrijk christelijk feest was, dat een hele week duurde, is dat telkens ingekort. In 1414 waren het nog maar drie dagen en bij de Synode van Dordrecht werd bepaald dat er nog een dag afging. Terwijl er nog maar enkele streken zijn waar de ‘derde pinksterdag’ bestaat (als vrije dag), is in veel delen van het land de praktijk, dat 2e pinksterdag weinig of niets meer met het Pinksterfeest te maken heeft en gebruikt wordt voor schuttersfeesten, voorjaarsfeesten, kermissen of wedstrijden. Ook gaan er stemmen op om de 2e Pinksterdag geheel af te schaffen.

Daar tegenover staat, dat met Pinksteren tegenwoordig (vaak grote) christelijke evenementen worden gehouden met het doel om het geestelijke leven te laten vernieuwen door Gods Geest.

Pinksterbeweging

De pinksterbeweging is een stroming binnen het christendom die sterker dan veel andere stromingen de nadruk legt op de persoon en het werk van de Heilige Geest. Daarom is de beweging vernoemd naar Pinksteren. Afzonderlijke of daaruit voortgekomen gemeenschappen binnen de beweging heten pinkstergemeenten.

Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo