De Drie-eenheid, drie en toch één?

Vader, Zoon en heilige Geest

De één gelooft in God. De ander heeft meer met Jezus. Weer een andere gelovige kan niet buiten de heilige Geest. In de Bijbel maakt God zich bekend als God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. In de theologie wordt dit de leer van de Drie-eenheid genoemd. Is de Drie-eenheid wel bijbels? Het begrip 'Drie-eenheid' komt niet voor in de Bijbel, maar we zien bijvoorbeeld wel dat Jezus de discipelen de opdracht geeft om mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest (lees bijvoorbeeld hier in Matteüs 28:19). 

Drie, maar toch Eén

De Vader, de Zoon en de heilige Geest zijn drie personen, die alledrie hun eigen taak hebben, maar toch samen één God vormen. We zien in de geschiedenis van de Bijbel hoe God zich in het Oude Testament bekendmaakt als God de Vader en de Schepper van hemel en aarde. In het Nieuwe Testament openbaart Hij zich in Zijn Zoon Jezus Christus die laat zien wie God is, en ook in de Heilige Geest die de christelijke gemeenschap sticht.

Een relationele God

Maar God is toch niet te vergelijken met een persoon? God is inderdaad niet een persoon, zoals wij mensen spreken over individuen. In de leer van de Drie-eenheid is God een persoon in de diepste zin van het woord. Dat betekent dat God als persoon niet op zichzelf staat, maar relationeel is. God de Vader kan niet zonder Zijn Zoon Jezus Christus en de heilige Geest. Die drie personen hebben elkaar nodig.  De Vader, Zoon en Geest leren ons iets over het relationele karakter van God. Zoals God in zichzelf relatie is, zo mogen wij mensen ook in een relatie met Hem verbonden zijn. Daarom zijn wij geschapen naar Gods beeld, zo lezen we in Genesis. Dat betekent dat wij als mensen ook relationeel geschapen zijn. Om een relatie aan te gaan met God en met mensen. Vanuit de leer van de Drie-eenheid, zijn we dus verbonden met een relationele God.

Drie-eenheid als dans

Tim Keller (gemeentestichter en predikant van de Redeemer Presbyterian Church in New York) noemt de Drie-eenheid 'de dans van God'. De liefde tussen de Vader, de Zoon en de heilige Geest is niet zelf-gericht, maar is een wederzijdse, zelf-gevende liefde. Er ontstaat een dans als er sprake is van drie personen die allemaal om de andere twee personen heen bewegen. Elke goddelijke persoon maakt de andere personen tot zijn centrum, en is altijd gericht op de ander. Zo mogen ook wij ons verhouden tot God en mensen!