sluiten

delen op

Numeri 7 ©

De inwijdingsgeschenken

717:1 Ex. 40:9-15,17-33Op de dag waarop Mozes de laatste hand legde aan het opbouwen van de tabernakel, zalfde hij die, met alle toebehoren, en ook het altaar en het altaargerei ; zo heiligde hij alles.2Daarna brachten de leiders van de Israëlieten, de familiehoofden die aan het hoofd van de stammen stonden en de leiding hadden bij de inschrijving,3de HEER geschenken: zes overhuifde wagens en twaalf ossen – elk tweetal leiders gaf gezamenlijk een wagen en ieder van hen afzonderlijk gaf een os. Toen ze die voor de tabernakel hadden gezet,4zei de HEER tegen Mozes:5‘Neem deze geschenken van hen aan en gebruik ze ten behoeve van de ontmoetingstent. Stel ze ter beschikking van de Levieten, afhankelijk van de taak die ieder heeft.’6Daarop gaf Mozes de wagens en de ossen aan de Levieten.77:7 Num. 4:24-28Aan de Gersonieten gaf hij twee wagens en vier ossen, rekening houdend met hun taken,87:8 Num. 4:29-33en aan de Merarieten gaf hij vier wagens en acht ossen, in overeenstemming met de taken die zij onder leiding van Itamar, de zoon van de priester Aäron, zouden verrichten.97:9 Num. 4:2-15Aan de Kehatieten gaf hij niets, omdat zij de zorg hadden gekregen voor de heiligste voorwerpen, die op de schouders gedragen moesten worden.

10De leiders van Israël brachten ook geschenken voor de inwijding van het altaar. Toen ze op de dag waarop het gezalfd werd met hun geschenken bij het altaar kwamen,11zei de HEER tegen Mozes: ‘Laat elke dag een van hen zijn geschenken voor de inwijding van het altaar aanbieden.’

127:12 Num. 2:3Degene die op de eerste dag zijn geschenken aanbood was Nachson, de zoon van Amminadab, uit de stam Juda.13Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sjekel woog, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van zeventig sjekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer ;14een gouden schaal van tien sjekel, gevuld met reukwerk;15een jonge stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer ;16een bok als reinigingsoffer ,17en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer . Dat was het geschenk van Nachson, de zoon van Amminadab.

187:18 Num. 2:5De tweede dag bood Netanel, de zoon van Suar, het hoofd van de stam Issachar, zijn geschenken aan.19Hij schonk een zilveren schotel die honderddertig sjekel woog, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van zeventig sjekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer;20een gouden schaal van tien sjekel, gevuld met reukwerk;21een jonge stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer;22een bok als reinigingsoffer,23en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Netanel, de zoon van Suar.

247:24 Num. 2:7De derde dag kwam het hoofd van de Zebulonieten, Eliab, de zoon van Chelon.25Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sjekel woog, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van zeventig sjekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer;26een gouden schaal van tien sjekel, gevuld met reukwerk;27een jonge stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer;28een bok als reinigingsoffer,29en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Eliab, de zoon van Chelon.

307:30 Num. 2:10De vierde dag kwam het hoofd van de Rubenieten, Elisur, de zoon van Sedeür.31Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sjekel woog, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van zeventig sjekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer;32een gouden schaal van tien sjekel, gevuld met reukwerk;33een jonge stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer;34een bok als reinigingsoffer,35en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Elisur, de zoon van Sedeür.

367:36 Num. 2:12De vijfde dag kwam het hoofd van de Simeonieten, Selumiël, de zoon van Surisaddai.37Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sjekel woog, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van zeventig sjekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer;38een gouden schaal van tien sjekel, gevuld met reukwerk;39een jonge stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer;40een bok als reinigingsoffer,41en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Selumiël, de zoon van Surisaddai.

427:42 Num. 2:14De zesde dag kwam het hoofd van de Gadieten, Eljasaf, de zoon van Deüel.43Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sjekel woog, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van zeventig sjekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer;44een gouden schaal van tien sjekel, gevuld met reukwerk;45een jonge stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer;46een bok als reinigingsoffer,47en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Eljasaf, de zoon van Deüel.

487:48 Num. 2:18De zevende dag kwam het hoofd van de Efraïmieten, Elisama, de zoon van Ammihud.49Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sjekel woog, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van zeventig sjekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer;50een gouden schaal van tien sjekel, gevuld met reukwerk;51een jonge stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer;52een bok als reinigingsoffer,53en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Elisama, de zoon van Ammihud.

547:54 Num. 2:20De achtste dag kwam het hoofd van de Manassieten, Gamliël, de zoon van Pedasur.55Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sjekel woog, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van zeventig sjekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer;56een gouden schaal van tien sjekel, gevuld met reukwerk;57een jonge stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer;58een bok als reinigingsoffer,59en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Gamliël, de zoon van Pedasur.

607:60 Num. 2:22De negende dag kwam het hoofd van de Benjaminieten, Abidan, de zoon van Gidoni.61Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sjekel woog, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van zeventig sjekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer;62een gouden schaal van tien sjekel, gevuld met reukwerk;63een jonge stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer;64een bok als reinigingsoffer,65en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Abidan, de zoon van Gidoni.

667:66 Num. 2:25De tiende dag kwam het hoofd van de Danieten, Achiëzer, de zoon van Ammisaddai.67Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sjekel woog, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van zeventig sjekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer;68een gouden schaal van tien sjekel, gevuld met reukwerk;69een jonge stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer;70een bok als reinigingsoffer,71en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Achiëzer, de zoon van Ammisaddai.

727:72 Num. 2:27De elfde dag kwam het hoofd van de Aserieten, Pagiël, de zoon van Ochran.73Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sjekel woog, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van zeventig sjekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer;74een gouden schaal van tien sjekel, gevuld met reukwerk;75een jonge stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer;76een bok als reinigingsoffer,77en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Pagiël, de zoon van Ochran.

787:78 Num. 2:29De twaalfde dag kwam het hoofd van de Naftalieten, Achira, de zoon van Enan.79Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sjekel woog, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van zeventig sjekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer;80een gouden schaal van tien sjekel, gevuld met reukwerk;81een jonge stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer;82een bok als reinigingsoffer,83en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Achira, de zoon van Enan.

84Dit waren de geschenken die de leiders van de Israëlieten voor de inwijding van het altaar aanboden op de dag dat het gezalfd werd: allereerst twaalf zilveren schotels, twaalf zilveren offerschalen en twaalf gouden schalen.85Gewicht per zilveren schotel: honderddertig sjekel; gewicht per offerschaal: zeventig; in totaal wogen deze zilveren voorwerpen vierentwintighonderd sjekel, volgens het ijkgewicht van het heiligdom.86Gewicht van elk van de twaalf met reukwerk gevulde gouden schalen: tien sjekel, volgens het ijkgewicht van het heiligdom; in totaal wogen deze gouden schalen honderdtwintig sjekel.87Verder in totaal twaalf jonge stieren, twaalf volwassen rammen en twaalf eenjarige rammen als dieren voor de brandoffers, met de bijbehorende graanoffers; twaalf bokken voor de reinigingsoffers,88en in totaal vierentwintig jonge stieren, zestig volwassen rammen, zestig bokken en zestig eenjarige rammen als dieren voor de vredeoffers. Dat waren de geschenken die voor de inwijding van het altaar werden aangeboden, nadat het gezalfd was.

897:89 Ex. 25:2233:9-11Telkens als Mozes de ontmoetingstent binnenging om met de HEER te spreken, hoorde hij een stem die tot hem sprak vanaf een plaats boven de verzoeningsplaat op de ark met de verbondstekst, tussen de twee cherubs. Zo sprak de HEER tot hem.