sluiten

delen op

Hebreeën 9 ©

91Het eerste verbond (9:1) Het eerste verbond – Andere handschriften lezen: ‘Ook het eerste verbond’. bevatte bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse heiligdom.29:2 Ex. 25:23-26:302 Kron. 13:11De voorste tent, die is ingericht met de lampenstandaard en de tafel voor de toonbroden, wordt het heilige genoemd.39:3 Ex. 26:31-33Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt.49:4 Ex. 16:32-3425:10-1630:1-6Num. 17:23-25Deut. 10:3-5Daar staan het vergulde reukofferaltaar en de ark van het verbond, die langs alle zijden met goud overtrokken is en waarin zich de vergulde kruik met het manna, Aärons staf die gebloeid heeft en de platen met de verbondstekst bevinden;59:5 Ex. 25:18-22daarop staan de cherubs als teken van Gods majesteit, zij bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw. Op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan.69:6 Num. 18:1-7In het aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters voortdurend de voorste tent binnen om hun dienst te vervullen,79:7 Ex. 30:10Lev. 16:2-34maar in de tweede tent gaat alleen de hogepriester binnen, slechts eenmaal per jaar en nooit zonder het bloed dat hij offert voor zichzelf en voor de zonden die het volk uit onwetendheid heeft begaan.8Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog dienstdoet.9Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degenen die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen;10het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe orde.

119:11 Hebr. 4:149:24Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping –12voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven.139:13 Lev. 16:15-16Num. 19:17-19Hebr. 10:4Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe,14hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?

15Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; (9:15-16) verbond [...] verbond [...] testament – In het Grieks is het woord voor ‘verbond’ en ‘testament’ hetzelfde; er wordt gespeeld met de twee betekenissen. hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.16Bij een testament is het noodzakelijk dat de dood van de erflater wordt vastgesteld.17Een testament is immers pas geldig na overlijden, het heeft geen rechtskracht wanneer de erflater nog leeft.18Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd.199:19-20 Ex. 24:6-8Want nadat Mozes alle voorschriften van de wet aan heel het volk had voorgelezen, nam hij het bloed van jonge stieren en bokken, (9:19) en bokken – In andere handschriften ontbreken deze woorden. water, karmozijnrode wol en majoraan, en besprenkelde zowel het boek zelf als heel het volk,20en verklaarde: ‘Dit is het bloed van het verbond dat God aan u heeft opgelegd.’219:21 Lev. 8:15Vervolgens besprenkelde hij op dezelfde manier de tabernakel en alle voor de eredienst benodigde voorwerpen met het bloed.229:22 Lev. 17:11Volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd, want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats.

23Als het dus noodzakelijk is dat de afbeeldingen van wat zich in de hemel bevindt op die manier gereinigd worden, dan moet wat in de hemel zelf is met veel betere offergaven worden gereinigd.249:24 Hebr. 9:11-12Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit.259:25-28 Hebr. 7:27Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven; hij is dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk jaar het heiligdom binnengaat, en dat met bloed dat niet het zijne is,26want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen.27Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel.289:28 Jes. 53:12Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.