sluiten

delen op

Psalmen 51 ©

511Voor de koorleider. Een psalm van David,251:2 2 Sam. 12:1-14toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had.3Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, 4was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden.

551:5 Jes. 59:12Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, 651:6 Rom. 3:4tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.

Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. 7Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving, 8maar u wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.

951:9 Job 9:30Jes. 1:18Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw. 1051:10 Ps. 6:3Laat mij vreugde en blijdschap horen: u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. 11Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet.

1251:12 Ezech. 11:19Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, 13verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg. 14Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.

15Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, en zullen zondaars terugkeren tot u. 16U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de dreigende dood, (51:16) van de dreigende dood – Ook mogelijk is de vertaling: ‘van bloedschuld’, of: ‘van bloed [van offers]’. en ik zal juichen om uw gerechtigheid. 17Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen.

1851:18 Ps. 50:8Amos 5:22U wilt van mij geen offerdieren , in brandoffers schept u geen behagen. 1951:19 Ps. 34:19Jes. 57:1566:2Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.

2051:20-21 Jes. 58:12Jer. 30:1831:4Ezech. 36:33Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed, bouw de muren van Jeruzalem weer op. 2151:21 Ps. 4:6Dan zult u de juiste offers aanvaarden, offers in hun geheel verbrand, dan legt men stieren op uw altaar .