sluiten

delen op

Micha 6 ©

De gerechtigheid van de HEER

616:1-3 Jes. 3:13-155:3-46:1 Hos. 4:1-3Hoor toch wat de HEER zegt! Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, laat de heuvels getuige zijn. 2Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER, hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De HEER heeft een geschil met zijn volk, hij klaagt Israël aan: 3‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij! 46:4 Ex. 4:10-1612:50-5115:20Deut. 5:67:81 Sam. 12:6Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam om jullie voor te gaan. 56:5 Num. 22:2-24:25Joz. 3:1-4:19Ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab, wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’ 6‘Wat kan ik de HEER aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers , zou hij eenjarige stieren aanvaarden? 7Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’ 8Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. 96:9 Jes. 10:5Hoor, de HEER roept tot de stad – wie wijs is heeft ontzag voor uw naam. (6:9) heeft ontzag voor uw naam – Voorgestelde lezing ondersteund door de oudste vertalingen. MT: ‘zal uw naam zien’. Hoor het striemen van de roede: wie zou er dan nog voor haar getuigen? (6:9) wie zou er dan nog voor haar getuigen – Voorgestelde lezing. MT: ‘wie heeft haar nog bestemd’.106:10-11 Spr. 11:1Amos 8:5Zou ik geen aandacht schenken aan de schatten (6:10) Zou ik geen aandacht schenken aan de schatten – Voorgestelde lezing. MT: ‘Zijn er schatten’. in het huis van een gewetenloos mens, schatten door onrecht verkregen, of aan die ondermaatse efa , die om vergelding schreeuwt?11Zou ik een onzuivere weegschaal, een buidel met valse gewichten door de vingers zien?12De rijken van de stad zijn een en al geweld, haar inwoners zijn bedriegers, ze hebben een leugenachtige tong.13Daarom ook ben ik begonnen je te slaan, (6:13) ben ik begonnen je te slaan – Volgens de oudste vertalingen. MT: ‘heb ik ziek gemaakt [door] je te slaan’. je te treffen vanwege je zonden.146:14 Hos. 4:10-11Nu zul je eten maar niet verzadigd worden, en je darmen raken verstopt. Wat je opbergt kun je niet behouden, en wat je wel behoudt laat ik ten prooi vallen aan het zwaard.156:15 Deut. 28:30-33Amos 5:11Je zult wel zaaien maar niets oogsten, je zult olijven persen maar je niet met olie inwrijven, je zult druiven treden maar geen wijn drinken.166:16 1 Kon. 16:21-3421:25-26Jullie houden je graag aan de bepalingen van Omri en aan de besluiten van het huis van Achab, jullie volgen hun raad. Daarom maak ik van jullie, inwoners van de stad, een afschrikwekkend voorbeeld en een voorwerp van spot, en je zult de schande van mijn volk dragen.