sluiten

delen op

1 Samuel 13 ©

Saul verspeelt de gunst van Samuel

131Saul was dertig jaar (13:1) dertig jaar – Volgens sommige handschriften van de Septuaginta. MT: ‘een jaar’. oud toen hij koning werd. Twee jaar was hij koning van Israël.

2Saul had drieduizend Israëlieten uitgekozen. Tweeduizend waren met hem gelegerd bij Michmas en het gebergte van Betel; duizend lagen er met Jonatan bij Gibea in Benjamin. De rest van het volk werd teruggestuurd naar huis.313:3 1 Sam. 10:514:1-15Jonatan versloeg de Filistijnse wachtpost in Gibea, (13:3) Gibea – Voorgestelde lezing. MT: ‘Geba’. en dat kwam de Filistijnen ter ore. Saul liet in heel het land de ramshoorn blazen en rondzeggen: ‘Hebreeën, luister:4Israël heeft de Filistijnen vernederd doordat Saul een van hun wachtposten verslagen heeft!’ Het volk werd opgeroepen om zich in Gilgal bij Saul aan te sluiten.5De Filistijnen verzamelden hun troepen om tegen Israël ten strijde te trekken. Met drieduizend (13:5) drieduizend – Volgens de Septuaginta en de Pesjitta. MT: ‘dertigduizend’. strijdwagens en zesduizend paarden, en voetvolk zo talrijk als zandkorrels aan de zee trokken ze op en legerden zich bij Michmas, ten oosten van Bet-Awen.6Het leger van de Israëlieten werd teruggedreven en de soldaten zagen dat ze in het nauw kwamen. Daarom verscholen de mannen zich in grotten, spelonken en rotsholen, in grafkamers en waterputten.7Ook waren er Hebreeën die de Jordaan overstaken naar Gad en Gilead. Ondertussen bevond Saul zich nog steeds in Gilgal en de manschappen daar wachtten in angst en beven op wat er komen zou.813:8 1 Sam. 10:8Hij wachtte daar zeven dagen op Samuel, zoals de afspraak was, maar toen Samuel niet kwam opdagen, begonnen zijn soldaten hem in de steek te laten.9Toen beval Saul: ‘Breng mij de offerdieren .’ Hij droeg zelf het brandoffer op,10en hij was nauwelijks klaar, of daar kwam Samuel aan. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten,11maar Samuel zei: ‘Wat hebt u gedaan?’ Saul antwoordde: ‘Wat moest ik doen? Ik merkte dat mijn soldaten me in de steek begonnen te laten en u kwam niet op de afgesproken tijd. De Filistijnen liggen al bij Michmas12en ik dacht bij mezelf: Nu zullen de Filistijnen me hier in Gilgal aanvallen zonder dat ik de HEER mild heb gestemd. Toen heb ik het erop gewaagd en zelf het brandoffer opgedragen.’13‘Hoe hebt u zo dom kunnen doen?’ vroeg Samuel. ‘Waarom hebt u zich niet (13:13) Waarom hebt u zich niet – Voorgestelde lezing. MT: ‘U hebt u niet’. gehouden aan het gebod dat de HEER, uw God, u heeft opgelegd? Dan had de HEER uw koningschap over Israël nu voor altijd bestendigd.1413:14 Hand. 13:22Maar nu zal uw koningschap niet standhouden. De HEER zal een man naar zijn hart zoeken en hém aanstellen tot vorst over zijn volk, want u hebt u niet gehouden aan wat de HEER u bevolen heeft.’15Daarop verliet Samuel Gilgal en ging naar Gibea in Benjamin.

Jonatans heldendaad

Saul monsterde de mannen die bij hem waren gebleven. Het waren er zeshonderd.16Saul en zijn zoon Jonatan waren met hun troepen gelegerd bij Gibea (13:16) Gibea – Voorgestelde lezing. MT: ‘Geba’. in Benjamin; de Filistijnen hadden hun kamp opgeslagen bij Michmas.17De stoottroepen van de Filistijnen rukten uit in drie richtingen: één naar Ofra in Sual,18één naar Bet-Choron en één naar de grensstrook waar je over de Hyenavallei heen uitkijkt op de woestijn.

19In die tijd was in heel Israël geen smid te vinden. De Filistijnen wilden namelijk voorkomen dat de Hebreeën zwaarden of speren zouden maken.20Alle Israëlieten moesten hun ploegscharen, hakken, bijlen en sikkels (13:20) sikkels – Volgens de oudste vertalingen. MT: ‘ploegscharen’. bij de Filistijnen laten slijpen.21Dit kostte twee derde sjekel voor ploegscharen en hakken, en een derde sjekel voor bijlen en ossenprikken.22Bij het uitbreken van de oorlog beschikte dus geen van de soldaten van Saul en Jonatan over een zwaard of een speer, alleen Saul zelf en zijn zoon Jonatan.

23Een eenheid van de Filistijnen had de wacht betrokken op de bergpas bij Michmas.