sluiten

delen op

Romeinen 16 ©

161Ik beveel onze zuster Febe bij u aan, die in dienst staat van de gemeente in Kenchreeën.2Ontvang haar in de naam van de Heer, op een wijze die bij de heiligen past. En sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft, want ze is velen tot steun geweest, ook mij.

316:3 Hand. 18:2,261 Kor. 16:192 Tim. 4:19Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus,4die voor mij hun leven op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen.5Groet ook de gemeente die bij hen in huis samenkomt. Groet mijn geliefde Epenetus, die als eerste in Asia tot het geloof in Christus is gekomen.6Groet Maria, die zich veel moeite voor u heeft getroost.7Groet Andronikus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden.8Groet mijn geliefde Ampliatus, die in de Heer gelooft.9Groet Urbanus, onze medewerker in de dienst aan Christus, en groet mijn geliefde Stachys.10Groet Apelles, wiens trouw aan Christus beproefd is. Groet de huisgenoten van Aristobulus.11Groet Herodion, mijn volksgenoot. Groet de huisgenoten van Narcissus die in de Heer geloven.12Groet Tryfena en Tryfosa, die zich hebben ingespannen voor de dienst aan de Heer. Groet onze geliefde Persis, ook zij heeft zich ingespannen voor de dienst aan de Heer.1316:13 Marc. 15:21Groet Rufus, die door de Heer is uitgekozen, en zijn moeder, die ook voor mij een moeder is.14Groet Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders en zusters die bij hen samenkomen.15Groet Filologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas en alle heiligen die bij hen samenkomen.1616:16 1 Kor. 16:202 Kor. 13:121 Tes. 5:261 Petr. 5:14Groet elkaar met een heilige kus. Alle gemeenten van Christus laten u groeten.

17Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg,18want zulke mensen dienen niet Christus, onze Heer, maar alleen hun eigen lusten, en door fraaie en welluidende woorden misleiden ze argeloze mensen.1916:19 Rom. 1:8Uw gehoorzaamheid is overal bekend geworden; ik ben dus vol blijdschap over u en zou graag zien dat u de wijsheid hebt om het goede te doen en dat u standhoudt tegen het kwaad.20De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. De genade van onze Heer Jezus zij met u.

2116:21 Hand. 16:1-317:5Timoteüs, mijn medewerker, laat u groeten, evenals Lucius, Jason en Sosipatrus, mijn volksgenoten.22Ook ik, Tertius, die deze brief heb opgeschreven, groet u als iemand die in de Heer met u verbonden is.2316:23 Hand. 19:221 Kor. 1:142 Tim. 4:20Gajus, die mijn gastheer is en die zijn huis voor de hele gemeente openstelt, laat u groeten. Erastus, die de gelden van de stad beheert, en mijn broeder Quartus laten u groeten. (16:23) Andere handschriften hebben een extra vers: ‘[24] De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.’

25Aan (16:25-27) Deze verzen ontbreken in sommige handschriften. In andere handschriften zijn ze na 14:23 geplaatst, in weer andere na 15:33, en in een aantal na zowel 14:23 als 15:33. hem die bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is,26maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen –2716:27 Hebr. 13:21aan hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe, door Jezus Christus, tot in eeuwigheid. Amen.