sluiten

delen op

2 Samuel 8 ©

Davids overwinningen

818:1-14 1 Kron. 18:1-13Enige tijd later versloeg David de Filistijnen. Hij onderwierp hen en ontnam hun het bestuur over hun hoofdstad.2Ook de Moabieten versloeg hij. Hij dwong hen op de grond te gaan liggen en mat de rij af met een touw: twee derde van de rij moest worden gedood en één derde mocht in leven blijven. Sindsdien waren de Moabieten aan David onderworpen en moesten ze schatting afdragen.3Later versloeg hij Hadadezer, de zoon van Rechob, de koning van Soba, toen deze op weg was om zijn macht over het gebied langs de Eufraat te herstellen.48:4 Joz. 11:9David nam zeventienhonderd wagenmenners en twintigduizend man voetvolk gevangen. De strijdwagens schakelde hij uit door van alle paarden, op honderd span na, de pezen door te laten snijden.5Van de Arameeërs uit de buurt van Damascus die koning Hadadezer van Soba te hulp kwamen, versloeg David er tweeëntwintigduizend.6Vervolgens bezette hij strategische punten in het rijk van Damascus. Sindsdien waren de Arameeërs aan hem onderworpen en moesten ze schatting afdragen. De HEER stond David bij in alles wat hij ondernam.

7David nam de gouden schilden van de lijfwacht van Hadadezer in beslag en nam ze mee naar Jeruzalem.8Uit Betach en Berotai, steden die aan Hadadezer toebehoorden, bracht hij een grote hoeveelheid koper mee.9Toen koning Toï van Hamat hoorde dat David het leger van Hadadezer had verslagen,10liet hij zijn zoon Joram zijn opwachting maken bij koning David en hem gelukwensen met zijn overwinning. Toï was namelijk in oorlog met Hadadezer. Joram had geschenken bij zich van goud, zilver en koper.11Koning David wijdde deze geschenken aan de HEER, samen met het goud en zilver van de volken die hij had onderworpen:12de Arameeërs, de Moabieten, de Ammonieten, de Filistijnen en de Amalekieten, en van Hadadezer, de koning van Soba.

138:13 2 Kon. 14:7Ps. 60:2Toen David na zijn overwinning op de Arameeërs terugkeerde, breidde hij zijn roem nog uit door de Edomieten in de Zoutvallei te verslaan, (8:13) door de Edomieten [...] te verslaan – Voorgestelde lezing. Ontbreekt in MT. achttienduizend man.14Overal in Edom bezette hij strategische punten, en sindsdien waren de Edomieten aan David onderworpen. De HEER stond David bij in alles wat hij ondernam.

Davids ambtenaren

158:15-18 2 Sam. 20:23-261 Kron. 18:14-17David regeerde over heel Israël. Hij behandelde zijn onderdanen goed en rechtvaardig.168:16 1 Kon. 4:3Joab, de zoon van Seruja, was opperbevelhebber van het leger; Josafat, de zoon van Achilud, was kanselier;17Sadok, de zoon van Achitub, en Abjatar, de zoon van Achimelech, (8:17) Abjatar, de zoon van Achimelech – Voorgestelde lezing ondersteund door de Pesjitta. MT: ‘Achimelech, de zoon van Abjatar’. waren priester; Seraja was hofschrijver;18Benaja, de zoon van Jojada, was bevelhebber van de Keretieten en Peletieten. (8:18) Benaja, de zoon van Jojada, was bevelhebber van de Keretieten en Peletieten – Volgens de oudste vertalingen. MT: ‘Benaja, de zoon van Jojada, en de Keretieten en Peletieten’. Davids zonen waren ook priester.