sluiten

delen op

1 Timoteüs 6 ©

61Wie het slavenjuk draagt, moet zijn meester hoogachten, zodat Gods naam en de leer niet worden bespot.2Een slaaf die een gelovige meester heeft, mag zijn meester niet zijn respect onthouden omdat ze broeders zijn. Integendeel, hij moet hem met nog meer inzet dienen, juist omdat hij met degene die van zijn diensten gebruikmaakt, in geloof en liefde verbonden is.

De ware rijkdom

Onderwijs dit alles en spoor ertoe aan.3Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof,4is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar is ziek door zijn geredetwist en geruzie; dat leidt tot afgunst, onenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen,5en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt. (6:5) gewin brengt – Andere handschriften lezen: ‘gewin brengt. Houd je verre van zulk soort mensen’.6Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.76:7 Job 1:21Ps. 49:18Pred. 5:14-15Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.8Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.9Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.10Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.

11Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.12Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.136:13 Joh. 18:37Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op14je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt156:15 Deut. 10:17Op. 17:1419:16op de dag die is vastgesteld door de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en koning.16Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen.

17Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.18En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen.19Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.

20Timoteüs, waak over hetgeen je is toevertrouwd en mijd het goddeloze gepraat en de tegenstrijdigheden van wat ten onrechte kennis wordt genoemd21en wordt verkondigd door mensen die van het geloof zijn afgedwaald.

Genade zij met jullie allen.